Zasady składania wniosków i wykaz dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku do NCN

OGŁOSZENIE

Działu Administracyjnego Wsparcia Projektów
i Współpracy Międzynarodowej

z dnia 04.09.2017 r.
w sprawie:

zasad składania wniosków i wykazu dokumentów, które należy złożyć w DAWP w celu aplikowania o projekty w ramach konkursów MAESTRO 9, HARMONIA 9, SONATA 13 i SONATA BIS 7

 

Uprzejmie przypominamy, że 11 września br. upływa termin składania w Dziale Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej (DAWP) dokumentów dotyczących aplikowania do konkursów Narodowego Centrum Nauki – MAESTRO 9, HARMONIA 9, SONATA 13 i SONATA BIS 7.

 

  1. Wniosek należy wypełnić w systemie OPI – rejestracja na stronie https://osf.opi.org.pl. Dane wnioskodawcy/podmiotu realizującego (w przypadku, gdy wnioskuje osoba fizyczna) należy wprowadzić zgodnie z wzorem.
  2. Kalkulacja kosztów projektu powinna uwzględniać koszty pośrednie Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w wysokości 40% wszystkich kosztów bezpośrednich z wyłączeniem aparatury.
  3. W celu sprawdzenia wniosku pod względem formalno-finansowym można konsultować wersje próbne wniosku z pracownikami Zespołu Projektów Krajowych lub Zespołu Koordynatorów ds. Wsparcia Projektów Działu Administracyjnego Wparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej (DAWP).

Celem uzyskania akceptacji Władz UJ CM na złożenie wniosku  w ww. konkursach w DAWP należy złożyć w wersji papierowej:

  • „plik PDF skróconego wniosku” – generowany po ostatecznym zaakceptowaniu wniosku i zablokowaniu go do edycji. Dodatkowo na ostatniej stronie wydruku skróconego wniosku wymagane są oryginalne podpisy i pieczęcie Kierownika Projektu, bezpośredniego przełożonego Kierownika Projektu (Kierownika Katedry, Kliniki, Zakładu, Pracowni) oraz Dziekana właściwego Wydziału;
  • potwierdzenia złożenia wniosku dostępne w zakładce „Elektroniczna wysyłka wniosku”  podpisane potwierdzenie Kierownika projektu oraz potwierdzenie Jednostki, które pracownicy DAWP przekazują do podpisu Władzom UJ CM, a następnie odsyłają jego skan do Kierownika projektu, celem załączenia do elektronicznej wersji wniosku;
  • oświadczenie o niewystępowaniu pomocy publicznej;
  • Zgłoszenie Projektu Badawczego;
  • oświadczenie o prowadzeniu/nieprowadzeniu badań na terenie szpitala lub zgodę właściwego ośrodka. W przypadku Szpitali Uniwersyteckich zgodę stanowi zaakceptowane przez Dyrektora Szpitala Zlecenie (do pobrania w Bibliotece Druków);
  • opis projektu (skrócony i szczegółowy) oraz popularnonaukowe streszczenie – wydruki z wersji elektronicznej wniosku.

Po otrzymaniu od pracownika DAWP elektronicznej wersji wymaganych załączników i załączeniu ich w systemie OSF, Kierownik Projektu może wysłać wniosek do NCN. Termin upływa 22 września br. Wysłanie wniosku przez system jest operacją nieodwracalną, uniemożliwiającą wprowadzenie późniejszych zmian.

W przypadku przyjęcia wniosku do finansowania Kierownik Projektu jest zobowiązany złożyć w DAWP tłumaczenie  „Kalkulacji i uzasadnienia poszczególnych pozycji kosztorysu” z wniosku. Ponadto, jeżeli badania prowadzone w ramach projektu wymagają zgody właściwej komisji (np. etycznej, bioetycznej), kopię zgody należy złożyć nie później niż 60 dni od otrzymania decyzji o finansowanie projektu. Niezłożenie wymaganych dokumentów uniemożliwi realizację płatności związanych z prowadzeniem badań.

 

 

Sekcja Programów Krajowych

Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów

i Współpracy Międzynarodowej UJ CM

 

Wersja do druku Wersja do druku


Powrót