Strona główna > Sekcja Administracyjnego Wsparcia Projektów

Sekcja Administracyjnego Wsparcia Projektów

Kierownik Sekcji
mgr Kinga Dąbrowa-Depta
 
e-mail: kinga.dabrowa-depta@uj.edu.pl
 tel.: 12 433 27 37, 517 372 827
ul. Grzegórzecka 20, pokój nr 237

Koordynacja pracy Sekcji/Zespołu:

 

Do zadań Sekcji Administracyjnego Wsparcia Projektów należy pomoc pracownikom UJCM w realizacji projektów naukowych prowadzonych w jednostkach teoretycznych  i klinicznych w zakresie administracyjnym, organizacyjnym i finansowym, w tym w doradztwo w zakresie kwalifikowalności wydatków, zatrudnienia w projektach oraz kompleksowej pomocy w prowadzeniu niekomercyjnych badań klinicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

Zespół Koordynatorów ds. Administracyjnego Wsparcia Projektów

Do zadań Zespołu Koordynatorów ds. Wsparcia Projektów należy w szczególności:

 • wsparcie Kierowników projektów  w bieżącej realizacji projektów naukowych,
 • wsparcie Kierowników projektów i zespołów badawczych w zakresie przygotowania zamówień na zakupy towarów i usług,
 • wsparcie Kierowników projektów w zakresie harmonogramu prac oraz analizy planowanych wydatków pod kątem zgodności z dokumentacją projektową,
 • weryfikacja dokumentów finansowo-księgowych, wniosków i formularzy związanych
  z zamówieniami, kart pracy i innymi dokumentami związanymi z prawidłową realizacją projektów,
 • wsparcie kierowników projektów w przygotowaniu dokumentacji związanej z uzyskiwaniem niezbędnych zgód, w tym in.   zgody szpitali i podmiotów wykonujących działalność leczniczą na prowadzenie badań naukowych na ich terenie,
 • stała współpraca z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi UJ CM w zakresie realizowanych projektów.

Zespół ds. Badań Klinicznych

Do zadań Zespołu ds. Badań Klinicznych należy w szczególności:

 • analiza protokołów badań klinicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych pod względem możliwości ich realizacji w UJ CM,
 • prowadzenie konsultacji w zakresie przygotowania projektów badań klinicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych,
 • pomoc w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozytywnej opinii Komisji Bioetycznej oraz zgody Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na prowadzenie badania klinicznego,
 • przeprowadzanie wizyt kwalifikujących, inicjujących, monitorujących oraz zamykających badanie w ośrodku badawczym,
 • stała współpraca w zakresie obejmującym prowadzenie badania klinicznego z Badaczami, Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Komisjami Bioetycznymi oraz przedstawicielami odnośnych władz,
 • przygotowywanie dokumentów wewnętrznych regulujących prowadzenie badań klinicznych w tym Standardowych Procedur Postępowania,
 • organizacja i koordynacja czynności związanych z przeprowadzeniem audytu wewnętrznego i zewnętrznego, kontroli i monitoringu badania klinicznego,
 • bieżący monitoring projektów naukowych realizowanych w UJ CM pod kątem wyłonienia projektów badań klinicznych.