Strona główna > Warsztaty KNOW Zarządzanie Projektami

Warsztaty KNOW Zarządzanie Projektami

Prawidłowe realizowanie projektów naukowych finansowanych ze źródeł zewnętrznych. Praktyczne warsztaty zespołowe – edycja IV
Dwudniowe warsztaty realizowane w obszarze
Wsparcie organizacji wydarzeń naukowych na Wydziale Lekarskim UJ CM. Dofinansowanie organizacji warsztatów i spotkań roboczych
Skierowane do pracowników, studentów i doktorantów UJ CM

Warsztaty odbędą się w siedzibie:
Działu Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej UJCM
Ul. Podwale 3/6, II piętro
Sala konferencyjna                      

25-26 kwietnia 2017 r. – II grupa (20 osób)
Godz. 8.00-15.30

Kontakt w sprawie warsztatów:
lic. Małgorzata Kołodziej
Sekcja Administracyjnego Wsparcia Projektów
Ul. Grzegórzecka 20, pok. 314                        
tel. 12 433 27 40

Organizatorzy:
Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej, Sekcja Administracyjnego Wsparcia Projektów

Katedra Farmakologii UJ CM

Nadzór merytoryczny:
Prof. dr hab. Rafał Olszanecki

Ekspert-wykładowca

Dr Zofia Gródek-Szostak

Doktor zarządzania. Akredytowany konsultant Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w zakresie usług doradczych proinnowacyjnych w ramach Krajowej Sieci Innowacji  (KSI) oraz usług doradczych ogólnych Krajowego Systemu Usług.

Ekspert m.in. w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwa Gospodarki, Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości
w zakresie oceny wniosków przedsiębiorstw ubiegających się o wsparcie publiczne na realizację innowacyjnych przedsięwzięć.

Pracownik i współpracownik uczelni wyższych, doradca w zakresie komercjalizacji wyników B+R oraz współpracy nauki i biznesu.

Szkoleniowiec  i wykładowca, autorka licznych publikacji w zakresie finansowania inwestycji i badan naukowych z funduszy europejskich, wdrażania innowacyjnych rozwiązań
w przedsiębiorstwach.

                                                                PROGRAM

Dzień I

Dzień II

Moduł 1 – Zarządzanie projektem naukowym – od czego zacząć?

Moduł 4 – Sukces projektu naukowego

 • Cykl życia projektu  naukowego
 • Inicjowanie projektu: definiowanie problemu badawczego
 • Planowanie projektu
 • Struktura zarządzania projektem  naukowym
 • Zarządzanie projektem – potencjał ludzki
 • Budżetowanie projektu badawczego
 • Analiza ryzyka – narzędzia wspierające zarzadzanie ryzykiem
 • Upowszechnianie i popularyzacja wyników projektu
 • Przykładowe projekty badawcze – najczęstsze błędy
  na przykładzie projektów finansowanych z NCN, NCBiR
 • Jak z sukcesem zrealizować projekt naukowy – umowa
  o finansowanie, wytyczne konkursowe a rzeczywistość
 • Warsztat: Analiza przykładowych wniosków aplikacyjnych – najczęstsze błędy

Moduł 2 – Innowacje w projekcie naukowym

Moduł 5 – Prawa autorskie i know-how w projekcie naukowym

 • Analiza ryzyka – narzędzia wspierające zarządzanie ryzykiem
 • Innowacje w projekcie badawczym (jako kryterium
  obligatoryjne i fakultatywne)
 • User Driven Innovation
 • Docenienie rezultatów zarządzania projektem przez
  odpowiednich interesariuszy
 • Własność intelektualna: jak chronić wyniki prac naukowych
  i badawczych?
 • Procedury ochrony praw własności intelektualnej
 • Prawa własności intelektualnej do wyników badań naukowych
  w świetle najnowszych zmian prawnych oraz w praktyce
 • Prawa własności intelektualnej w umowach konsorcjum do wspólnych projektów B+R

Moduł 3 – Partnerstwo w projekcie

Moduł 6 – Efektywność projektów naukowych

 • Jak znaleźć partnera naukowego/biznesowego do realizacji projektu B+R,
 • System wsparcia decyzji wyboru partnera naukowego
 • Oczekiwania partnerów biznesowych
 • Oczekiwania partnerów naukowych
 • Budowanie konsorcjum naukowo-przemysłowego (usunięte elementy zawierają się w Budowie konsorcjum)
 • Analiza umowy konsorcjum – studium przypadku
 • Model biznesu i analiza efektywności ekonomicznej wdrożenia wyników prac badawczych
 • Założenia metodologiczne planu wdrożenia rozwiązania
 • Prace przygotowawcze wdrożenia
 • Zarządzanie wdrożeniem
 • Tworzenie modelu biznesowego wdrożenia wyników B+R – ćwiczenie

 


Za udział w warsztatach przewidziano przyznanie 16 punktów edukacyjnych

zgodnie z rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 wraz z późniejszymi zmianami z dnia 21 lipca 2005 w sprawie sposobów dopełniania obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. nr 231, poz.2326)

 

Warsztaty realizowane pod patronatem

Finansowane ze środków

 

Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący 2012 - 2017