Strona główna > Projekty związane z edukacją

Projekty związane z edukacją

Finansowanie projektów rozwojowych uczelni, obejmujących między innymi uruchamianie nowych kierunków studiów, podnoszenie kompetencji nauczycieli akademickich poprzez umożliwienie im udziału w kursach, stażach. Realizowane mogą być również projektu służące wzmocnieniu współpracy pomiędzy „nauką” a „przemysłem”.

1. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)www.power.gov.pl

 


Działanie 3.1 – Kompetencje w szkolnictwie wyższym – Projekty dotyczące podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju.

 • Program Rozwoju Kompetencji – konkurs na projekty dotyczące realizacji certyfikowanych szkoleń i zajęć warsztatowych kształcących kompetencje, realizacji dodatkowych zajęć wspólnie z pracodawcami, realizacji dodatkowych zadań praktycznych dla studentów w formie projektowej, w tym w ramach zespołów projektowych oraz wizyt studyjnych u pracodawców.

  Planowany nabór wniosków: maj 2017 r.

 • Nowe Programy Kształcenia – konkurs na projekty dotyczące realizacji programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim albo praktycznym, dostosowanych, w oparciu o analizy i prognozy, do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, zawierających w szczególności tworzenie i realizację nowych kierunków studiów odpowiadających na aktualne potrzeby społeczno-gospodarcze, dostosowanie i realizację programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych, działania włączające pracodawców w przygotowanie programów kształcenia i ich realizację.

  Planowany nabór wniosków: październik 2017 r.
   

 • Konkurs na projekty dotyczące rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji, jako forum aktywności społecznej np. poprzez programy realizowane przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, przyczyniające się do rozwoju kompetencji kluczowych, odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa.

  Planowany nabór wniosków: październik 2017 r.

 

Instytucja organizująca konkurs: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

 


Działanie 5.1 – Programy profilaktyczne

 • Projekty służące realizacji celów PO WER poprzez działania wskazane w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowej PO WER, dotyczące realizacji projektów pilotażowych i testujących w zakresie programów profilaktycznych zawierające m in. komponent badawczy, edukacyjny oraz wspierający  współpracę pomiędzy wysokospecjalistycznym ośrodkiem a lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej oraz szpitalami ogólnymi, w celu przeciwdziałania zjawisku fragmentacji opieki nad pacjentem.
 • Program profilaktyczny dotyczący miażdżycy tętnic.

Planowany nabór wniosków: sierpień 2017 r.

 • Program profilaktyczny dotyczący nowotworów skóry

Planowany nabór wniosków: wrzesień 2017 r.

 • Program profilaktyczny dotyczący nadciśnienia tętniczego.

Planowany nabór wniosków: listopad 2017 r.

 • Program profilaktyczny dotyczący nowotworów płuc.

Planowany nabór wniosków: listopad 2017 r.

Instytucja organizująca konkurs: Ministerstwo Zdrowia

 


Działanie 5.2 – Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

 • Projekty służące realizacji celów PO WER poprzez działania wskazane w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowej PO WER, dotyczące realizacji działań projakościowych dedykowanych podmiotom świadczącym podstawową opiekę zdrowotną.

Planowany nabór wniosków: maj 2017 r.

Instytucja organizująca konkurs: Ministerstwo Zdrowia

 


Działanie 5.4 – Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych

 • Projekty służące realizacji celów PO WER poprzez działania wskazane w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowej PO WER, dotyczące kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno – demograficznymi.

Planowany nabór wniosków: maj 2017 r.

 • Projekty służące realizacji celów PO WER poprzez działania wskazane w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowej PO WER, dotyczące kształcenia podyplomowego lekarzy realizowane w innych formach niż specjalizacje w obszarach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno – demograficznych kraju, ze szczególnym uwzględnieniem lekarzy współpracujących z placówkami podstawowej opieki zdrowotnej..

Planowany nabór wniosków: maj 2017 r.

Instytucja organizująca konkurs: Ministerstwo Zdrowia

 


2. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR)www.poir.gov.pl

 

Działanie 2.3 – Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw – Celem działania jest zapewnienie przedsiębiorstwom dostępu do proinnowacyjnych usług świadczonych przez różnego typu podmioty publiczne i prywatne. Usługi te powinny przyczyniać się do rozwoju działalności B+R+I w firmach lub nawiązywania współpracy w tym obszarze z partnerami z kraju i zagranicy.

 • Poddziałanie 2.3.1 – Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP – rozwój oferty proinnowacyjnych usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu (IOB), które wspierają MSP w procesie opracowania i wdrożenia innowacji produktowych lub procesowych o charakterze technologicznym, realizowanych w obszarach Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS). Do świadczenia usług finansowanych w ramach niniejszego poddziałania uprawnione są podmioty akredytowane.

Planowany termin naboru wniosków: październik 2017 r. – kwiecień 2018 r. (konkurs podzielony na etapy)

 • Poddziałanie 2.3.2 – Bony na innowacje dla MŚP – wsparcie udzielane na finansowanie usług dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw realizowanych przez jednostkę naukową, przyczyniających się do rozwoju ich produktów (wyrobów i usług).

Planowany termin naboru wniosków: 8 czerwiec 2017 r. – luty 2018 r. (konkurs podzielony na etapy)

Instytucja organizująca konkurs: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

 


2. Program Erasmus+www.erasmusplus.org.pl

 

Akcja 2 – współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk

 • Budowanie potencjału w szkolnictwie wyższym – projekty współpracy międzynarodowej oparte na wielostronnych partnerstwach, głównie pomiędzy instytucjami szkolnictwa wyższego z „krajów programu” (kraje UE oraz Islandia, Norwegia, Liechtenstein, Turcja, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii) oraz kwalifikowanymi „krajami partnerskimi” (kraje sąsiadujące z UE m.in. Bałkany Zachodnie, Państwa Partnerstwa Wschodniego, kraje południowego regionu Morza Śródziemnego, Federacja Rosyjska oraz inne kraje np. region Azji, Ameryki Łacińskiej, państwa Afryki, Karaibów i Pacyfiku). Celem współpracy jest wspieranie modernizacji, dostępności i umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego w kwalifikowanych „krajach partnerskich”, natomiast zadaniem organizacji z „krajów programu” jest przekazanie fachowej wiedzy i doświadczenia związanego z celami projektu.

  Planowany termin naboru wniosków: I kwartał 2018 r.
   

Instytucja organizująca konkurs: EACEA

 

 • Sojusze na rzecz wiedzy – międzynarodowe projekty współpracy szkół wyższych i przedsiębiorstw, których celem jest wspieranie innowacyjności w sferze edukacji i biznesu oraz szerszym otoczeniu społeczno-ekonomicznym, rozwijanie w społeczeństwie umiejętności związanych z przedsiębiorczością, stymulowanie i ułatwianie przepływu wiedzy między uczelniami i przedsiębiorstwami.

Planowany termin naboru wniosków: I kwartał 2018 r.

 

Instytucja organizująca konkurs: EACEA

 

 • Partnerstwa strategiczne – międzynarodowe projekty polegające na wdrażaniu i upowszechnianiu innowacyjnych rozwiązań i dobrych praktyk w szkolnictwie wyższym. Efektem tego typu projektów powinna być przede wszystkim modernizacja oferty dydaktycznej uczelni, jej lepsze dostosowanie do potrzeb społeczeństwa i gospodarki oraz podniesienie jakości kształcenia.

Planowany termin naboru wniosków: I kwartał 2018 r.

 

Instytucja organizująca konkurs: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji