Strona główna > Projekty zrealizowane międzynarodowe

Projekty zrealizowane międzynarodowe

Fundusze Europejskie


 


P
rogram Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Priorytet III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego

Tytuł zadania:„Opracowanie i optymalizacja testów biochemicznych in vitro służących określeniu aktywności enzymatycznej wybranych białek biorących udział w regulacji szlaku glikolotycznego w Streptococcus mutans w biofilmach mieszanych”

Celem niniejszego zadania jest wykonanie przez studentkę pracy badawczej, która zostanie zaprezentowana m.in. podczas International Conference on Biochemistry (Kuala Lumpur, Malaysia), International Conference on Microbial Physiology and Genomics (Rome, Italy) oraz 2nd World Congress and Expo on Applied Microbiology (Istanbul, Turkey). Projekt pozakonkursowy o charakterze koncepcyjnym pt. „Najlepsi z najlepszych!” zakłada udział wybitnie uzdolnionych studentów w międzynarodowych zawodach lub konkursach, co powinno skutkować zwiększeniem zainteresowania podejmowaniem przez uzdolnionych studentów pracy naukowej w przyszłości. Otrzymane środki laureaci mogą przeznaczyć na pokrycie kosztów związanych z wyjazdami na międzynarodowe zawody, prowadzenie badań, zajęcia przygotowujące do zawodów, zakup aparatury naukowo-badawczej, materiałów i odczynników.

Projekt pt. „Najlepsi z najlepszych!” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji: marzec 2016 r. – luty 2017 r.
Kwota dofinansowania: 100 000,00 PLN
Opiekun naukowy projektu: dr Wirginia Krzyściak
Osoba kontaktowa: mgr Konrad Kuliński, tel. 12 37 04 317, e-mail: konrad.kulinski@uj.edu.pl 
 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Priorytet III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego

Tytuł zadania: „Kieszonka przegrodowa (septal pouch) – nowy gracz na scenie udaru niedokrwiennego mózgu”

Celem zadania jest wsparcie wybitnie uzdolnionego studenta w rozwoju jego aktywności, poprzez wsparcie jego uczestnictwa w międzynarodowych konkursach z branży medycznej tj.:

 • AACA Student Poster Presentation Award – The American Association of Clinical Anatomists ANNUAL MEETING OAKLAND, CALIFORNIA.
 • Young Investigators Awards – European Society Cardiology Congress 2016, Rome – Italy.
 • Young European Scientists Meeting.
 • Nagrody Komitetu Naukowego Kongresów PTK, XX Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
 • Konkurs prac oryginalnych – 13th annual conference of the Australian and New Zealand Association of Clinical anatomists.
 • Best poster prize – 27th Annual Echo Hawaii, American Society of Echocardiography.

Do udziału w konkursach zostaną zgłoszone wyniki projektu naukowego mającego na celu anatomiczną i kliniczną ocenę kieszonki przegrodowej. Kieszonka przegrodowa (septal pouch) jest nowo opisaną anatomiczną strukturą (opis w 2009 roku) w obrębie przegrody międzyprzedsionkowej ludzkiego serca, powstającą w toku jej ewolucji. Morfologia i kliniczne znaczenie kieszonki pozostają wciąż bardzo słabo poznane. Przypuszcza się, że lewostronna kieszonka przegrodowa może być potencjalnym miejscem wykrzepiania krwi, a tym samym źródłem materiału zatorowego.  

Projekt pozakonkursowy o charakterze koncepcyjnym pt. „Najlepsi z najlepszych!” zakłada udział wybitnie uzdolnionych studentów w międzynarodowych zawodach lub konkursach, co powinno skutkować zwiększeniem zainteresowania podejmowaniem przez uzdolnionych studentów pracy naukowej w przyszłości. Otrzymane środki laureaci mogą przeznaczyć na pokrycie kosztów związanych z wyjazdami na międzynarodowe zawody, prowadzenie badań, zajęcia przygotowujące do zawodów, zakup aparatury naukowo-badawczej, materiałów i odczynników.

Projekt pt. „Najlepsi z najlepszych!” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji: marzec 2016 r. – luty 2017 r.
Kwota dofinansowania: 100 000,00 PLN
Opiekun naukowy projektu: dr Wiesława Klimek Piotrowska
Osoba kontaktowa: mgr Konrad Kuliński, tel. 12 37 04 317, e-mail: konrad.kulinski@uj.edu.pl


Projekt finansowany ze środków przyznanych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej na podstawie Umowy nr 75/UD/SKILLS/2014 o wykorzystanie Nagrody przyznanej w konkursie popularyzatorskim w ramach projektu SKILLS współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Tytuł projektu:„Co jeśli nie AIP ?”

Projekt SKILLS Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest adresowany do laureatów i stypendystów FNP mieszkających w Polsce: pracowników naukowych zatrudnionych w jednostce naukowej i doktorantów. Celem projektu jest wzmocnienie potencjału pracowników sektora B+R w zakresie zarządzania nauką i badaniami naukowymi, współpracy interdyscyplinarnej, kształtowania postaw proinnowacyjnych oraz komunikacji naukowej.
Projekt: pt. „Co jeśli nie AIP?„ ma na celu poznanie patogenezy gruczolaka przysadki u pacjentów bez mutacji/delecji genu AIP. Badanie ma na celu zawężenie obszaru poszukiwań, co do genów potencjalnie zaangażowanych w proces nowotworzenia u osób z izolowanym nierodzinnym gruczolakiem przysadki. Oczekujemy, że wynik badania pozwoli odpowiedzieć na pytanie, czy za patogenezę gruczolaka przysadki odpowiedzialne są zmiany w sekwencji jednego lub kilku znanych genów, czy też zmiany różnych genów ale w obrębie konkretnego szlaku komórkowego. Wynik taki pozwoliłby rozszerzyć wiedzę o mechanizmie nowotworzenia guzów sporadycznych. Będzie również doskonałym wstępem do badania wielkosalowego na większej ilości pacjentów, w celu określenia częstości danego rodzaju zmiany w sporadycznym gruczolaku przysadki. Co w przyszłości może prowadzić do sprostania potrzebie wczesnej diagnostyki i leczenia. Oczekuje się, że wynik badania pozwoli określić, czy za patogenezę gruczolaka przysadki odpowiedzialne są zmiany w sekwencji jednego lub kilku znanych genów, czy też zmiany różnych genów ale w obrębie konkretnego szlaku komórkowego.

Okres realizacji działań: grudzień 2014 r. – sierpień 2016 r.
Kwota dofinansowania: 80 000 PLN
Kierownik projektu: mgr Jakub Piątkowski
Osoba kontaktowa: mgr Konrad Kuliński, tel. 12 37 04 317, e-mail: konrad.kulinski@uj.edu.pl


Projekt finansowany ze środków przyznanych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej na podstawie Umowy nr 31/UD/SKILLS/2015 o wykorzystanie Nagrody przyznanej w konkursie popularyzatorskim w ramach projektu SKILLS współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Tytuł projektu: „Stary lek, nowe sztuczki – od znanego leku nasennego do cząsteczek o potencjalnych właściwościach przeciwpsychotycznych”

Program INTER realizowany jest przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w ramach projektu SKILLS współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem programu INTER jest promowanie badań interdyscyplinarnych i rozwój umiejętności młodych uczonych z zakresu popularyzacji nauki.
W ramach projektu „Stary lek, nowe sztuczki – od znanego leku nasennego do cząsteczek o potencjalnych właściwościach przeciwpsychotycznych” zostały zaplanowane szerokie badania chemiczno-farmakologiczne mające na celu opracowanie kandydatów na leki lub innowacyjnych związków narzędziowych, które przyczynią się do poszerzenia wiedzy na temat znaczenia receptorów GABA-A w leczeniu objawów schizofrenii oraz do zwiększenia możliwości w zakresie neuropsychofarmakologii doświadczalnej i klinicznej. Mogą także przyczynić się do opracowania nowej strategii selekcji leków do terapii schizofrenii, co jest o tyle istotne, że do tej pory nie udało się opracować żadnego nowego leku przeciwpsychotycznego o mechanizmie działania niezwiązanym z bezpośrednim hamowaniem działania dopaminy.
Okres realizacji działań: luty 2015 r. – luty 2016 r.
Kwota dofinansowania: 120 000 PLN
Kierownik projektu: dr Monika Marcinkowska
Osoba kontaktowa: mgr Małgorzata Mlostek, tel. 12 37 04 317, e-mail: malgorzata.mlostek@uj.edu.pl


Dotacje na innowacje – Inwestujemy w Waszą Przyszłość

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki

Tytuł projektu: „Role of heme oxygenase 1 in emergency granulopoiesis”

Projekt realizowany w ramach Program POMOST Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program POMOST umożliwia najlepszym naukowcom wychowującym małe dzieci na powrót do zaawansowanej pracy naukowej. Celem projektu jest sprawdzenie mechanizmów działania oksygenazy hemowej-1 (HO-1) w mobilizacji komórek linii granulocytarnej w odpowiedzi na G-CSF oraz ustalenie znaczenia diagnostycznego i prognostycznego obniżonego poziomu HO-1 w leczeniu G-CSF’em pacjentów z neutropenią indukowaną chemioterapią. Wstępne wyniki wskazują, że niedobór HO-1 w modelu mysim jest związany z gorszą mobilizacją granulocytów ze szpiku kostnego do krwi obwodowej lub/i niewystarczającym sygnałem ukierunkowującym hematopoetyczne komórki macierzyste (HSC) do linii mieloidalnej w odpowiedzi na G-CSF. We wcześniejszych badaniach potwierdzono związek HO-1 z grupą czynników transkrypcyjnych ukierunkowujących HSC do linii mieloidalnej. Potwierdzenie, że istnieje zależność pomiędzy aktywnością HO-1 a granulopoezą indukowaną stresem, może przyczynić się nie tylko do lepszego rozumienia mechanizmów granulopoezy, ale także mieć ważne implikacje terapeutyczne.

Okres realizacji: luty 2014 r. – grudzień 2015 r.
Kwota dofinansowania: 268 000,00 PLN
Kierownik projektu: dr n. med. Karolina Bukowska-Strakova
Osoba kontaktowa: mgr Małgorzata Mlostek, tel. 12 37 04 317, e-mail: malgorzata.mlostek@uj.edu.pl


Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Działanie 1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy
Poddziałanie 1.1.3. Projekty systemowe

Tytuł projektu: „Brokerzy Innowacji”

Celem programu pod nazwą „Brokerzy Innowacji” jest poprawa efektywności procesu komercjalizacji wyników badań naukowych, stworzenie infrastruktury społecznej wspierającej proces komercjalizacji wiedzy i integracji środowiska naukowego z otoczeniem gospodarczym oraz upowszechnianie wyników badań naukowych w środowisku przedsiębiorców.Do zadań Brokera Innowacji współpracującego z Wydziałem Farmaceutycznym UJ CM należeć będzie m.in.: – nawiązywanie kontaktów i organizacja spotkań z przedstawicielami środowiska naukowego i gospodarczego, służących inicjowaniu procesów komercjalizacji wyników badań naukowych;
– przygotowywanie wykazów projektów badawczych posiadających wysoki potencjał komercyjny;
– inicjowanie zakładania spółek typu spin off lub zawierania umów licencyjnych.

Okres realizacji: sierpień 2014 r. – wrzesień 2015 r.
Kwota dofinansowania: 199 865,00 PLN
Kierownik projektu: dr Radosław Rudź
Osoba kontaktowa: mgr inż. Kalina Janeczko – DNiWM, tel. 12 37 04 317


Człowiek – najlepsza inwestycja

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet 8. Regionalne kadry gospodarki
Działanie 8.2 Transfer wiedzy
Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

Tytuł projektu:„SPIN – Model transferu innowacji w Małopolsce”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym części projektu realizowanego przez Katedrę Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi UJ CM jest stworzenie testowego (modelowego) centrum transferu technologii medycznych – „testowego Ośrodka Medycyny Translacyjnej”, przetestowanie jego użyteczności w opracowaniu i wdrożeniu nowej innowacyjnej technologii jaką jest „schemat ponadstandardowego wczesnego wykrywania ryzyka schorzeń sercowo-naczyniowych” jako „produktu” do translacji.
Okres realizacji działań w UJ CM: kwiecień 2013 r. – listopad 2015 r.
Projekt partnerski:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (lider)
Katedra Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum (partner)
Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytet Jagielloński (partner)
Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica (partner)
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki (partner)
Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ (partner)

Kwota dofinansowania dla UJ CM: 2 500 000,00 PLN
Całościowa wartość projektu: 13 200 000,00 PLN
Strony internetowe:
http://www.spin.malopolska.pl
http://www.momt.uj.edu.pl
Kierownik projektu ze strony UJ CM: prof. dr hab. med. Tomasz Guzik – Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi UJ CM, tel.12 631 18 37
Osoba kontaktowa: mgr Grzegorz Jaworski, tel. 12 63 11 837, e-mail: grzegorz.jaworski@uj.edu.pl


Dotacje na innowacje – Inwestujemy w Waszą Przyszłość

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Działanie 1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy
Poddziałanie 1.1.3. Projekty systemowe

Tytuł projektu: „Wpływ inhibitorów dipeptydylopeptydazy IV na ilościowe i jakościowe parametry jelitowej flory bakteryjnej u pacjentów z cukrzycą typu 2 i cukrzycą typu HNF1A”

Projekt realizowany w ramach programu Generacja Przyszłości, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Generacja Przyszłości wspiera wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności, poprzez wspieranie ich uczestnictwa w międzynarodowych konkursach lub zawodach. Celem projektu jest przygotowanie pracy badawczej do prestiżowego konkursu pisma diabetologicznego Journal of Diabetes – Journal of Diabetes Young Clinician Investigator Award, udział w konferencji International Student Congress of (bio) Medical Sciences z możliwością ubiegania się o „Plenary Award” oraz aspirowanie o „Travel Grant” Central European Diabetes Association, który jest nie tylko formą finansowego wsparcia uczestnictwa w kongresie, ale także prestiżową nagrodą.

Okres realizacji: styczeń 2014 r. – wrzesień 2015 r.
Kwota dofinansowania: 76 800 PLN
Kierownik projektu: dr hab. Tomasz Klupa, prof. UJ
Osoba kontaktowa: mgr Konrad Kuliński – DNiWM, tel. 12 37 04 317,e-mail: konrad.kulinski@uj.edu.pl


Dotacje na innowacje – Inwestujemy w Waszą Przyszłość

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki

Tytuł projektu: „Znaczenie pozanerkowych mechanizmów homeostazy sodowej w regulacji ciśnienia tętniczego”

Projekt realizowany w ramach program POMOST Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program POMOST umożliwia najlepszym naukowcom wychowującym małe dzieci na powrót do zaawansowanej pracy naukowej. Celem projektu jest wykazanie w ludzkim organizmie możliwości magazynowania sodu w tkance podskórnej, co mogłoby zapobiegać wzrostom ciśnienia tętniczego związanym ze zwiększonym spożyciem soli kuchennej. W ramach projektu zostanie wykonane oznaczenie we krwi czynnika aktywowanego przez ten proces (VEGF-C) i oceniony jego związek z wartościami ciśnienia tętniczego oraz wydalaniem sodu z moczem. Sprawdzone zostanie również, czy zmiany spożycia soli kuchennej przez pacjentów z nadciśnieniem tętniczym wpływają na wartości VEGF-C we krwi.

Okres realizacji: lipiec 2012 r. – czerwiec 2015 r.
Kwota dofinansowania: 420 000 PLN
Kierownik projektu: dr hab. med. Katarzyna Stolarz-Skrzypek, prof UJ
Osoba kontaktowa: mgr Konrad Kuliński, tel. 12 37 04 317, e-mail: konrad.kulinski@uj.edu.pl


Dotacje na innowacje – Inwestujemy w Waszą Przyszłość

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Działanie 1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy
Poddziałanie 1.1.3. Projekty systemowe

Tytuł projektu: „Zanieczyszczenie powietrza a dysfunkcja śródbłonka i rozwój nadciśnienia tętniczego w populacji młodych w wieku 15-21 lat obarczonych zwiększonym ryzykiem nadciśnienia tętniczego”

Projekt realizowany w ramach programu Generacja Przyszłości, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Generacja Przyszłości wspiera wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności, poprzez wspieranie ich uczestnictwa w międzynarodowych konkursach lub zawodach. Celem projektu jest przygotowanie pracy badawczej do prestiżowego konkursu Young Investigator Awards, organizowanego przez European Society of Cardiology oraz udział w konkursach i konferencjach naukowych organizowanych przez International Society of Hypertension, American Heart Association, międzynarodowe towarzystwa toksykologiczne: Eurotox, EAPCCT oraz Leiden Medical School Awards.

Okres realizacji: czerwiec 2013 r. – czerwiec 2015 r.
Kwota dofinansowania: 430 480 PLN
Kierownik projektu: dr Barbara Jasiewicz-Honkisz
Strona www projektu: nadcisnienie-gp.cm-uj.krakow.pl
Osoba kontaktowa: mgr Konrad Kuliński, tel. 12 37 04 317, e-mail: konrad.kulinski@uj.edu.pl


Dotacje na innowacje – Inwestujemy w Waszą Przyszłość

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki

Tytuł projektu:„Immune mechanisms of hypertension and vascular dysfunction – the search for new anti-hypertensive strategies”

Program WELCOME, wdrażany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, który stwarza wybitnym światowym naukowcom możliwości prowadzenia prac badawczych w naszym kraju oraz stworzenie zespołów naukowych i wzmocnienie współpracy międzynarodowej.
Badania prowadzone w ramach projektu pozwolą na określenie nowych przyczyn powstawania nadciśnienia, dzięki czemu możliwe będzie wprowadzenie leków nowej generacji, które umożliwią poszerzenie możliwości terapeutycznych stosowanych obecnie, nie zawsze skutecznych leków.

Okres realizacji: styczeń 2010 r. – marzec 2015 r.
Całkowita kwota dofinansowania: 6 364 000 PLN
Kierownik projektu: prof.dr hab.med. Tomasz Guzik, Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi UJ CM
Strona www projektu: http://www.immuno-tension.cm-uj.krakow.pl/Immuno-Tension/Immuno-tension.html
Osoba kontaktowa: mgr Małgorzata Mlostek, tel. 12 37 04 317, e-mail: malgorzata.mlostek@uj.edu.pl


Projekt finansowany ze środków przyznanych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej na podstawie Umowy nr 174/UD/SKILLS/2012 o wykorzystanie Nagrody przyznanej w konkursie popularyzatorskim w ramach projektu SKILLS współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Tytuł projektu:„Teoria chaosu w służbie badań nad nowotworami”

Projekt SKILLS Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest adresowany do laureatów i stypendystów FNP mieszkających w Polsce: pracowników naukowych zatrudnionych w jednostce naukowej i doktorantów. Celem projektu jest doskonalenie kwalifikacji w zakresie zarządzania projektami i zespołami badawczymi, rozwój umiejętności z zakresu komunikacji naukowej i kształtowanie postaw proinnowacyjnych. W ramach projektu zostanie przygotowany program komputerowy, który za pomocą teorii chaosu będzie obliczał rozmieszczenie czynnika biologicznego w guzie nowotworowym. Czynnik biologiczny wykorzystywany jest w biologicznych terapiach nowotworowych poprzez umieszczenie go wewnątrz guza nowotworowego. Czynnikiem biologicznym mogą być wirusy, bakterie, grzyby bądź komórki obce. Żeby późniejsza terapia była skuteczna ważne jest, aby badany czynnik biologiczny był równo rozmieszczony w całym guzie. Program, który powstanie w ramach projektu umożliwi badanie różnych modyfikacji terapii w poszukiwaniu sposobu na najlepszą dystrybucję czynnika biologicznego wewnątrz nowotworu.

Okres realizacji działań: kwiecień 2013 r. – marzec 2015 r.
Kwota dofinansowania: 100 000 PLN
Kierownik projektu:mgr Marcin Krzykawski
Osoba kontaktowa:mgr Małgorzata Mlostek, tel. 12 37 04 317, e-mail: malgorzata.mlostek@uj.edu.pl


Dotacje na innowacje – Inwestujemy w Waszą Przyszłość

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Działanie 1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy
Poddziałanie 1.1.3. Projekty systemowe

Tytuł projektu: „Ekspresja mikroRNA w tętniakach aorty piersiowej”

Projekt realizowany w ramach programu Generacja Przyszłości, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Generacja Przyszłości wspiera wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności, poprzez umożliwianie ich uczestnictwa w międzynarodowych konkursach lub zawodach. Celem projektu jest udział w konkursie Young Investigator Awards w ramach międzynarodowej konferencji The European Human Genetics Conference 2014.

Okres realizacji: czerwiec 2013 r. – grudzień 2014 r.
Kwota dofinansowania: 164 400 PLN
Kierownik projektu: prof. dr hab. Marek Sanak
Osoba kontaktowa: mgr Konrad Kuliński, tel. 12 37 04 317, e-mail: konrad.kulinski@uj.edu.pl


Dotacje na innowacje – Inwestujemy w Waszą Przyszłość

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki

Tytuł projektu: „Badanie migracji i immunogenności ksenogenicznych komórek nowotworowych u myszy w celu sprawdzenia hipotezy o ich selektywnej lokalizacji w pierwotnym guzie nowotworowym”

Program VENTURES, wdrażany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, który stwarza studentom, absolwentom i doktorantom możliwość prowadzenia prac badawczych mających zastosowanie w gospodarce. Celem projektu jest rozwój nowych metod leczenia, które mogłyby być wykorzystane w terapii antynowotworowej oraz w istotny sposób przyczyniłyby się do obniżenia kosztów leczenia chorych na nowotwory, przy jednoczesnym zwiększeniu efektywności terapii.

Okres realizacji: maj 2011 r. – lipiec 2014 r.
Kwota dofinansowania: 231 000 PLN
Kierownik projektu: mgr Marcin Krzykawski
Osoba kontaktowa: mgr Małgorzata Mlostek, tel. 12 37 04 317, e-mail: malgorzata.mlostek@uj.edu.pl


Dotacje na innowacje – Inwestujemy w Waszą Przyszłość

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Działanie 1.1 Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy
Poddziałanie 1.1.2 Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych

Tytuł projektu: „Opracowanie innowacyjnej grupy związków o aktywności stabilizującej potencjał błony komórkowej”

Celem projektu jest projektowanie, synteza i analiza substancji, poszerzone badania farmakologiczne oraz rozwój postaci farmaceutycznej substancji biologicznie aktywnych jako kandydatów na lek przeciw padaczce oraz bólowi neuropatycznemu, bezpiecznych z punktu widzenia wpływu na układ krążenia, w tym na śródbłonek naczyń.
Okres realizacji: kwiecień 2009 r. – marzec 2014 r.
Kwota dofinansowania: 5 005 406 PLN
Kierownik projektu: prof. dr hab. Henryk Marona – Kierownik Zakładu Chemii Bioorganicznej w Katedrze Chemii Organicznej Wydziału Farmaceutycznego UJ CM
Osoba kontaktowa: mgr inż. Kalina Janeczko, tel. 12 37 04 317, e-mail: kalina.janeczko@uj.edu.pl


Człowiek – najlepsza inwestycja

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet 4. Szkolnictwo wyższe i nauka
Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy
Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni

Tytuł projektu: „Pro bono Collegii Medici Universitatis Jagiellonicae”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Cele projektu:

 1. Poszerzenie oferty edukacyjnej dla absolwentów szkół średnich oraz studiów licencjackich przez uruchomienie studiów na kierunku „dietetyka” – I stopnia (dawne studia licencjackie) oraz II stopnia (dawne magisterskie studia uzupełniające).
 2. Poszerzenie oferty edukacyjnej dla osób spoza środowiska akademickiego – organizacja cyklu kursów „Zasady żywienia w cukrzycy, otyłości i innych chorobach metabolicznych”.
 3. Podniesienie kwalifikacji kadry dydaktycznej UJ CM – organizacja kursów („Język angielski specjalistyczny”, „Zaawansowane techniki edukacyjne w naukach medycznych”, „Kompetencje i umiejętności informacyjne” ) oraz staży międzynarodowych.

Okres realizacji: styczeń 2010 r. – wrzesień 2013 r.
Kwota dofinansowania: 3 686 327,17 PLN
Strona internetowa: www.probono.cm-uj.krakow.pl

Pro bono Collegii Medici Universitatis Jagiellonicae

Kierownik projektu: prof. dr hab. Maciej Małecki – Prodziekan Wydziału Lekarskiego ds. organizacji i programu studiów
Osoba kontaktowa: mgr Agnieszka Sułek, tel. 12 437 04 375


Dotacje na innowacje – Inwestujemy w Waszą Przyszłość

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Działanie 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe
Poddziałanie 1.3.1 Projekty rozwojowe

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum jest partnerem w projekcie z Akademią Górniczo-Hutniczą (lider), Uniwersytetem Medycznym w Lublinie oraz Warszawskim Uniwersytetem Medycznym.
Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum jest partnerem w projekcie z Akademią Górniczo-Hutniczą (lider), Uniwersytetem Medycznym w Lublinie oraz Warszawskim Uniwersytetem Medycznym.

Tytuł projektu:„Nowe wielofunkcyjne substytuty kostne o wysokiej poręczności chirurgicznej”
Celem projektu jest opracowanie koncepcji i wykonanie innowacyjnych, wielofunkcyjnych, bioceramicznych oraz ceramiczno-organicznych preparatów implantacyjnych charakteryzujących się wysoką poręcznością chirurgiczną, przeznaczonych do rekonstrukcji tkanki kostnej oraz jako potencjalnych nośników leków.

Okres realizacji: styczeń 2010 r.- kwiecień 2013 r.
Całkowita kwota dofinansowania: 5 342 000 PLN
Kwota dofinansowania dla UJ CM: 378 229  PLN
Kierownik projektu ze strony UJ CM: prof. dr hab. farm. Joanna Szymura-Oleksiak – Kierownik Zakładu Farmakokinetyki i Farmacji Fizycznej UJ CM.
Osoba kontaktowa: mgr Konrad Kuliński, tel. 12 37 04 317, e-mail: konrad.kulinski@uj.edu.pl


Dla infrastruktury i środowiska

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Priorytet 12 Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia
Działanie 12.2 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym

Tytuł projektu: „Modernizacja Katedry Ginekologii i Położnictwa UJ CM w Krakowie – przebudowa istniejących bloków porodowych wraz z wyposażeniem”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Cele projektu:

 1. Stworzenie warunków do opieki nad ciężarnymi z ciążą zagrożoną oraz leczenie płodu wraz z właściwą opieką przedporodową i okołoporodową w województwie małopolskim w ramach powstałego oddziału intensywnego nadzoru położniczego, na poziomie zgodnym z wymogami UE,
 2. Przebudowa istniejących bloków porodowych do standardów UE,
 3. Zakup niezbędnego wyposażenia wraz z aparaturą do nowopowstałych sal.

Okres realizacji: maj 2010 r. – maj 2012 r.
Kwota dofinansowania: 8 423 368,70 PLN
Strona internetowa: ginekologia.cm.uj.edu.pl
Osoba kontaktowa: mgr Konrad Kuliński, tel. 12 37 04 317, e-mail: konrad.kulinski@uj.edu.pl


 
Fundusze Europejskie dla Małopolski
 
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
Oś Priorytetowa 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy
Działanie 1.1 Poprawa jakości usług edukacyjnych. Schemat
A Rozwój infrastruktury dydaktycznej szkolnictwa wyższego

Tytuł projektu:„Przebudowa, modernizacja i wyposażenie infrastruktury dydaktyczno-badawczej w Katedrze Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Cele projektu: Zmodernizowanie auli wykładowej w Katedrze Medycyny Sądowej UJ CM; Utworzenie nowoczesnej pracowni radiologii tanatologicznej w Katedrze Medycyny Sądowej UJ CM.
Okres realizacji: 19 styczeń 2011 r. – 30 czerwiec 2012 r.
Całkowita wartość projektu: 2 342 619,32 PLN
Kwota dofinansowania: 1 632 560,57 PLN (70% wartości projektu)
Kierownik projektu: prof. dr hab. Małgorzata Kłys – Kierownik Katedry Medycyny Sądowej UJ CM
Osoba kontaktowa: mgr Małgorzata Mlostek, tel. 12 37 04 317, e-mail: malgorzata.mlostek@uj.edu.pl


Dotacje na innowacje – Inwestujemy w Waszą Przyszłość

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R
Działanie 2.3 Inwestycja związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki

Tytuł projektu:„eSPACE – wsparcie realizacji badań naukowych poprzez rozbudowę infrastruktury informatycznej, zwiększenie mobilności oraz rozszerzenie dostępności źródeł wiedzy”
W ramach projektu rozwijano zasoby informacyjne Biblioteki Medycznej UJ CM, z których korzysta kadra naukowa oraz utworzono platformę naukową, wspomagającą badania naukowe dostępną za pomocą sieci komputerowej. W celu efektywnego wykorzystania opisanych przedsięwzięć, szkieletowa sieć komputerowa została zmodernizowana pod kątem bezpieczeństwa i zwiększenia transferu.

Okres realizacji: marzec 2009 r. – grudzień 2011 r.
Kwota dofinansowania: 3 144 685,63 PLN
Kierownik projektu: mgr inż Wojciech Majka – Kierownik Ośrodka Komputerowego UJ CM
Osoba kontaktowa: mgr Konrad Kuliński, tel. 12 37 04 317, e-mail: konrad.kulinski@uj.edu.pl


Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego / Norweski Mechanizm Finansowy


 

Nowe metody rozpoznawania i monitorowania chorób układu oddechowego przy użyciu spektrometrii mas www.cm-uj.krakow.pl/eog/

Projekt „Odległe powikłania wcześniactwa: od eksperymentu do zapobiegania” realizowany dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Project “Oxygen-induced complications of prematurity: From experimental data to prevention strategies” supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Financial Mechanism
Całkowita wartość projektu: 705 983 EUR
Nazwa programu: Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy, Priorytet Badania naukowe
Głównym celem projektu było poznanie mechanizmów warunkujących występowanie odległych niekorzystnych następstw wcześniactwa, takich jak retinopatia wcześniaków, dysplazja oskrzelowo-płucna, leukomalacja okołokomorowa. Poznanie tych mechanizmów powinno pozwolić na opracowanie metod wczesnej identyfikacji grupy ryzyka zagrożonej występowaniem niekorzystnych następstw i zastosowanie odpowiednich działań zapobiegawczych. Projekt realizowany był w Katedrze Pediatrii Polsko-Amerykańskiego Instytutu Pediatrii Wydziału Lekarskiego UJ pod kierownictwem prof. dr hab. med. Jacka J. Pietrzyka, we współpracy z Uniwersytetem w Oslo.

Kierownik projektu: prof. dr hab. med. Jacek J. Pietrzyk – Kierownik Katedry Pediatrii
Okres realizacji: 01 lipca 2008 r. – 30 kwietnia 2011 r.
Osoba kontaktowa: mgr Agnieszka Sułek, tel. 12 437 04 375, e-mail: agnieszka.sulek@uj.edu.pl


Projekt „Ochrona przed zwyrodnieniem układu nerwowego: rola peptydów endogennych, L-argininy i kwasów tłuszczowych jako potencjalnych czynników modulujących czynność mitochondriów, zwiększających żywotność mózgu poddanego działaniu bodźców stresowych” realizowany dzięki wsparciu udzielonemu przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego (w ramach Polsko-Norweskiego Funduszu Badań Naukowych)

Całkowita wartość projektu: 945 000 EUR
Kwota dofinansowania: 850 000 EUR
Nazwa programu: Polsko-Norweski Funduszu Badań Naukowych, Działanie 1 Projekty Badawcze
Celem projektu  było poszukiwanie nowych, potencjalnych możliwości terapii i mechanizmów neuroprotekcji, przy użyciu peptydów humaninowych i substratów energetycznych, mających zdolność modulowania i podtrzymywania funkcji mitochondriów. Naukowcy badali metaboliczne (zależne od mitochondriów) mechanizmy działania antyapoptotycznego i neuroprotekcyjnego różnych peptydów endogennych (w tym peptydów humaninowych), oraz innych związków bioaktywnych, takich jak L-arginina i kwasy tłuszczowe na modelach hodowanych komórek mózgu (neuronów, gleju, śródbłonka) narażonych na czynniki prozapalne, proapoptotyczne, niedotlenieniowe na modelach zwierzęcych, obejmujących myszy reporterowe NF-kappa B- lucyferaza i/lub HIF-1 alfa – lucyferaza, oraz myszy transgeniczne o zwiększonej ekspresji TNF-alfa. W badaniach naukowych wykorzystywane były najnowocześniejsze techniki badawcze obejmujące transkryptomikę, proteomikę, metabolomikę, pomiary czynności mitochondriów, obrazowanie in vivo komórek i tkanek oraz monitorowanie odpowiedzi zapalnej  w modelach zwierząt transgenicznych. W projekcie udowodniono dodatkowe, nieznane dotychczas aspekty działania peptydów humaninowych. Pokazano ich rolę jako modulatorów odczynu zapalnego zarówno w badaniach na komórkach in vitro jak i na modelach mysich in vivo. Natomiast badania metaboliczne nie wykazały istotnej poprawy funkcji mitochondriów pod wpływem badanych peptydów humaninowych mimo ich ewidentnego działania. Wyniki badań są już częściowo opublikowane, lub niebawem ukażą się w czasopismach fachowych. Projekt ten zintegrował wspólne działania polskich i norweskich naukowców i stanowił podstawę do kolejnej aplikacji grantowej w tej dziedzinie.
 
Kierownik projektu: prof. dr hab. med. Aldona Dembińska-Kieć, Kierownik Katedry Biochemii Klinicznej
Okres realizacji: 01 styczeń 2009 r. – 30 kwietnia 2011 r
Osoba kontaktowa: mgr Agnieszka Sułek, tel. 12 437 04 375, e-mail: agnieszka.sulek@uj.edu.pl


 
 Projekt „Zostań profesjonalnym nauczycielem umiejętności informacyjnych – program doskonalenia zawodowego dla bibliotekarzy medycznych” został zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego.
Project „Become a competent teacher of information skills – a professional development program for medical librarians. The joint project between medical librarians in Poland and Norway”  
was completed with the support granted by Iceland, Liechtenstein and Norway by means of co-financing from the European Economic Area Financial Mechanism and the Norwegian Financial Mechanism as part of the Scholarship and Training Fund.

Całkowita wartość projektu: 531 071,00 zł
Kwota dofinansowania: 323 177,85 zł
Nazwa programu: Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy
Projekt zakładał wzajemny transfer doświadczeń i wiedzy w sferze kształcenia kompetencji informacyjnych użytkowników informacji naukowej w dziedzinie medycyny, farmacji i ochrony zdrowia. Celem projektu było opracowanie programu doskonalenia zawodowego bibliotekarzy medycznych oraz wytworzenie materiałów i pomocy edukacyjnych ułatwiających pełnienie roli nauczyciela. W ramach projektu zrealizowano badanie i analizę potrzeb bibliotekarzy medycznych, opracowano program jednolitego kursu dla bibliotekarzy – nauczycieli oraz wydano drukiem materiały i pomoce edukacyjne do kursu doskonalenia zawodowego.

Kierownik projektu: mgr Anna Uryga – Dyrektor Biblioteki Medycznej
Okres realizacji: 01 marca 2009 r. – 31 grudnia 2010 r.
Osoba kontaktowa: mgr Agnieszka Sułek, tel. 12 437 04 375, e-mail: agnieszka.sulek@uj.edu.pl

 
Polsko – Szwajcarski Program Badawczy

Projekt „Przewlekła infekcja wirusowa w astmie: udział układu immunologicznego i lipidowej ścieżki sygnałów” współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
Wartość dofinansowania: 1 647 211,66 CHF
Project „Participation of the immune system and lipid signalling in translating persistent viral infection into asthma” supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union. Value of co-financing: 1 647 211,66 CHF

Nazwa programu: Polsko-Szwajcarski Program Badawczy

Tytuł projektu: „Participation of the immune system and lipid signalling in translating persistent viral infection into asthma/Przewlekła infekcja wirusowa w astmie: udział układu immunologicznego i lipidowej ścieżki sygnałów”
 
Celem projektu jest zdobycie wiedzy pomocnej w lepszym zrozumieniu patomechanizmu astmy, dostarczenie nowych biomarkerów odzwierciedlających przebieg choroby, a w szerszym aspekcie – przyczynienie się do poznania czynników usposabiających do przewlekłej infekcji wirusowej.
Kierownik projektu: prof. dr hab. Marek Sanak
Okres realizacji: 15 września 2011 r. – 30 września 2015 r.
Całkowita wartość projektu: 5 198 600 PLN (85% finansuje Szwajcarska Rada Federalna, 15% stanowią środki budżetu państwa)
Strona www projektu: www.ms-research.eu
Więcej informacji:
www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland
www.swiss.opi.org.pl

Osoba kontaktowa: mgr Małgorzata Mlostek, tel.: 12 370 43 17, e-mail: malgorzata.mlostek@uj.edu.pl
Ważne wydarzenia:

 1. Sympozjum poświęcone pamięci Profesora Andrzeja Szczeklika – Kraków, 21-22 czerwca 2012 r.
 2. Galeria zdjęć z sympozjum – Kraków, 21-22 czerwca 2012 r

Lifelong Learning Programme


Nazwa programu: Lifelong Learning Programme Erasmus Multilateral Projects
Tytuł projektu: „Quality assurance in pharmacy education and training in Europe”
Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Opis projektu: Celem projektu jest budowa systemu zapewnienia jakości nauczania i szkolenia farmaceutów, a poprzez to poprawa bezpieczeństwa pacjentów wskutek optymalizacji farmakoterapii oraz rozwojowi i wytwarzaniu bezpieczniejszych leków. W tym celu projekt zakłada stworzenie struktury i narzędzi mających na celu wspomaganie istniejących, dobrze funkcjonujących systemów nauczania jak i ich poprawę i tworzenie nowych. Założeniem jest wywarcie wpływu zarówno na programy szkolenia przed- jak i podyplomowego dla farmaceutów z doświadczeniem aptecznym, klinicznym oraz przemysłowym, ale także szkoleń ciągłych farmaceutów. Ma to zapewnić zmianę sposobu planowania i prowadzenia szkoleń, które nie mogą pozostać jedynie domeną akademicką.
Okres realizacji działań w UJ CM: marzec 2014 r. – marzec 2016 r.
Projekt partnerski:

Całkowita kwota dofinansowania: 359 250,00 EUR
Kwota dofinansowania dla UJ CM: 14 246,00 EUR
Strona internetowa projektu: http://www.pharmine.org/losse_paginas/New_Projects/
Kierownik projektu ze strony UJ CM: dr hab. Agnieszka Skowron – Kierownik Zakładu Farmacji Społecznej Wydziału Farmaceutycznego
Osoba kontaktowa: mgr Konrad Kuliński tel. 12 37 04 317 e-mail: konrad.kulinski@uj.edu.pl

Nazwa programu: Lifelong Learning Programme

Tytuł projektu: „Standardised Language Examinations for Medical Purposes” sTANDEM
Okres realizacji: od 1.11.2011 r. do 31.12.2014 r.
Całkowita wartość: 530 803,00 EUR
Kierownik Projektu: mgr Iwona Misztal
Opis projektu: Celem projektu STANDEM jest opracowanie systemu egzaminacyjnego testującego znajomość posługiwania się językiem obcym dla celów zawodowych wśród personelu medycznego. Grupą beneficjentów docelowych projektu będą stanowić lekarze, stomatolodzy, pielęgniarki, położne i pozostały personel związany z branżą medyczną oraz studenci kształcący się w zawodach medycznych. Projekt zakłada osiągnięcie m.in. następujących rezultatów:

 • opracowanie 24 zestawów egzaminacyjnych testujących znajomość języka obcego w kontekście medycznym (większość egzaminów będzie sprawdzała poziom znajomości języka angielskiego); każdy z zestawów egzaminacyjnych będzie się składał z 4 części sprawdzających umiejętność: czytania, pisania, rozumienia ze słuchu oraz komunikacji ustnej.
 • Opracowanie materiałów oraz organizacja szkoleń dla osób odpowiedzialnych za tworzenie materiałów egzaminacyjnych, osób przeprowadzających egzaminy oraz dla instytucji zainteresowanych przeprowadzeniem egzaminów w swoich jednostkach
 • Organizacja egzaminów STANDEM w centrach egzaminacyjnych

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum będzie odpowiedzialny za finansową oraz naukową koordynację projektu, jak również za opracowanie materiałów egzaminacyjnych do części egzaminów sprawdzający znajomość rozumienia ze słuchu oraz pisania w języku obcym w kontekście medycznym. Konsorcjum projektowe powstało w wyniku kilkuletniej współpracy specjalistów z dziedziny EMP (English for Medical Purposes) z Europy i Japonii. Projekt będzie realizowany przy współpracy z 9 instytucjami partnerskimi z Austrii, Francji, Węgier, Rumunii, Wielkiej Brytanii, Holandii oraz Japonii. Strona internetowa projektu: www.standem.eu


Nazwa programu: Lifelong Learning Programme

Tytuł projektu: „Standardised Language Examinations for Medical Purposes” sTANDEM
Okres realizacji: od 1.11.2011 r. do 31.12.2014 r.
Całkowita wartość: 530 803,00 EUR
Kierownik Projektu: mgr Iwona Misztal
Celem projektu STANDEM jest opracowanie systemu egzaminacyjnego testującego znajomość posługiwania się językiem obcym dla celów zawodowych wśród personelu medycznego. Grupą beneficjentów docelowych projektu będą stanowić lekarze, stomatolodzy, pielęgniarki, położne i pozostały personel związany z branżą medyczną oraz studenci kształcący się w zawodach medycznych.
Projekt zakłada osiągnięcie m.in. następujących rezultatów:

 • opracowanie 24 zestawów egzaminacyjnych testujących znajomość języka obcego w kontekście medycznym (większość egzaminów będzie sprawdzała poziom znajomości języka angielskiego); każdy z zestawów egzaminacyjnych będzie się składał z 4 części sprawdzających umiejętność: czytania, pisania, rozumienia ze słuchu oraz komunikacji ustnej.
 • Opracowanie materiałów oraz organizacja szkoleń dla osób odpowiedzialnych za tworzenie materiałów egzaminacyjnych, osób przeprowadzających egzaminy oraz dla instytucji zainteresowanych przeprowadzeniem egzaminów w swoich jednostkach
 • Organizacja egzaminów STANDEM w centrach egzaminacyjnych

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum będzie odpowiedzialny za finansową oraz naukową koordynację projektu, jak również za opracowanie materiałów egzaminacyjnych do części egzaminów sprawdzający znajomość rozumienia ze słuchu oraz pisania w języku obcym w kontekście medycznym.
Konsorcjum projektowe powstało w wyniku kilkuletniej współpracy specjalistów z dziedziny EMP (English for Medical Purposes) z Europy i Japonii. Projekt będzie realizowany przy współpracy z 9 instytucjami partnerskimi z Austrii, Francji, Węgier, Rumunii, Wielkiej Brytanii, Holandii oraz Japonii.
Strona internetowa projektu: www.standem.eu


Nazwa programu: Lifelong Learning Programme

Akronim: CHANGE
Tytuł projektu: „Nowe cele promocji zdrowia osób starszych” (Care of Health Advertising New Goals for Elderly people)
Okres realizacji: grudzień 2008 r. – listopad 2010 r.
Całkowita wartość dla UJ CM: 130 400,00 PLN (32 600 Euro)
Kierownik projektu: dr n. med. Katarzyna Szczerbińska

Wieloośrodkowy, międzynarodowy program badawczo-edukacyjny, finansowany w ramach Lifelong Learning Programme (umowa nr 142101-LLP-1-2008-1-IT-Grundtvig-GMP). Celem projektu była opracowanie i ewaluacja modelu edukacji, który poprzez kształcenie umiejętności komunikacji interpersonalnej pracowników opieki zdrowotnej oraz umiejętności oceny gotowości pacjentów w starszym wieku do zmiany zachowań zdrowotnych zwiększa skuteczność oddziaływań na pacjentów, co przekłada się na poprawę sposobu odżywiania się i aktywności fizycznej tych osób.

W ramach projektu:
opracowano i przeprowadzono szkolenie pielęgniarek (w Polsce 40) w zakresie umiejętności komunikacji interpersonalnych i motywowania osób starszych do zmiany zachowań zdrowotnych; szkolenie to powtórzono we wszystkich krajach partnerskich;
opracowano stronę internetową zawierającą model szkolenia CHANGE i materiały edukacyjne dla pielęgniarek i nauczycieli pielęgniarstwa http://www.changeonline.eu/;
przeprowadzono badanie skuteczności modelu edukacji. Stosując opracowany w ramach projektu kwestionariusz przeprowadzono badanie 108 pacjentów pozostających pod opieką pielęgniarek środowiskowych. Zebrane dane wspólnie z danymi z innych krajów (w sumie 430 osób) były następnie analizowane w celu określenia zmiany zachowań zdrowotnych pacjentów w starszym wieku pod wpływem interwencji edukacyjnej polegającej na zastosowaniu przez pielęgniarki nowo nabytych umiejętności.
wyniki projektu przedstawiono na konferencji „Jak promować zdrowy styl życia wśród starszych osób” zorganizowanej dla około 130 słuchaczy przez IZP UJCM w Krakowie, 23 listopada 2010 roku.

Koordynator europejski projektu – prof. Mauro Cozzolini University of Salerno (UNISA), Włochy.


Nazwa programu: LEONARDO DA VINCI

1. Akronim: ComPro
Tytuł projektu: Profile kompetencji dla osób wspomagających  kształcenie w opiece nad ludźmi starszymi (Competence Profiles for Learning Supporters in Elderly Care)

Celem projektu było określenie profilu kompetencji osób odpowiadających za kształcenie ustawiczne personelu opiekuńczego w miejscu pracy. W ramach projektu przeprowadzono badania jakościowe metodą NTG oraz focus group wśród pracowników i kadry zarządczej instytucji opiekuńczych w sektorze pomocy społecznej. Następnie przygotowano kwestionariusz  dotyczący polityki edukacyjnej w tych placówkach oraz kompetencji osoby, która ma odpowiadać za kształcenie ustawiczne personelu opiekuńczego w miejscu pracy. Na podstawie wyników badania kwestionariuszem opracowano profil kompetencji edukatora – osoby odpowiedzialnej za ustawiczne kształcenie personelu opiekuńczego w instytucji pomocy społecznej. W ramach projektu opracowano stronę projektu  ComPro (tryb dostępu: http://www.izp.cm-uj.krakow.pl/ComPro/index_pl.html), na której zamieszczono przygotowane w ramach projektu materiały edukacyjne oraz „Program badania kompetencji osoby odpowiedzialnej za kształcenie ustawiczne pielęgniarek i opiekunek osób starszych”.W latach 2010-2011 powtórzono badanie profilu kompetencji w domach pomocy społecznej w województwie małopolskim – wyniki tego badania zostały przedstawione w pracach dyplomowych studentów na kierunku „Zdrowie publiczne” UJCM (E. Oćwieja, A. Łaszewska, J. Muniak). W przygotowaniu jest raport dla Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w województwie małopolskim.

Okres realizacji działań: październik 2006 r. – wrzesień 2008 r.
Kwota dofinansowania: 173 890 PLN (43 473 Euro)
Kierownik polskiego zespołu (principal investigator) – dr n. med. Katarzyna Szczerbińska
Koordynator projektu – dr Iris Dugel z Paritaetische Akademie im Paritaetischen Bildungswerk LV NW e.V. w Niemczech.

2. Akronim: StandardCare

Tytuł projektu: Standardisation of training programmes and accreditation for care of people with complex problems, through use of single assessment processes

Wieloośrodkowy projekt edukacyjno-badawczy – Agreement No° 2006 UK/06/B/F/PP-162_508 realizowany w latach (2006-2008). Celem projektu było opracowanie jednolitego europejskiego programu szkoleniowego i akredytacji w zakresie „single assessment” w opiece nad osobami starszymi w Polsce, Bułgarii, Wielkiej Brytanii, Litwie i na Łotwie.

Kierownik polskiego zespołu – dr hab. n. med. R. Śpiewak
Koordynatorem projektu – prof. Ian Philp, Sheffield Institute for Studies on Ageing (SISA), UK

Udział UJ CM polegał na opracowaniu metody badawczej (focus group oraz kwestionariusza) i przeprowadzeniu badań w celu oceny potrzeb edukacyjnych pracowników sektora opiekuńczego sprawujących opiekę nad osobami starszymi. Projekt realizowano we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krakowie.W wyniku projektu przygotowano program szkolenia i pakiet edukacyjny oraz przeprowadzono szkolenia pracowników placówek opiekuńczych we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krakowie. Te same działania zrealizowano w pozostałych państwach partnerskich.

7.Program Ramowy UE


 1. ASSPRO
  Tytuł projektu: „Ocena polityk zdrowotnych w zakresie partycypacji pacjenta w kosztach leczenia i przewidywanie efektywności i jakości efektów tych praktyk”
  kierownik projektu: prof. dr hab. Stanisława Golinowska
 2. HYPERGENES
  Tytuł projektu: „Europejska sieć badań genetyczno-epidemiologicznych: tworzenie metody analizy złożonych cech uwarunkowań”
  kierownik projektu: prof. dr hab. Kalina Kawecka-Jaszcz
 3. EATWELL
  Tytuł projektu: „Interwencje wspierające zdrowe nawyki żywieniowe: analiza i rekomendacje” 
  kierownik projektu: dr Barbara Niedźwiedzka
 4. COURAGE
  Tytuł projektu: „Wieloośrodkowe badanie nad starzeniem się populacji w Europie (badanie COURAGE)”
  kierownik projektu: prof. dr hab.Beata Tobiasz-Adamczyk
 5. CEED3
  Tytuł projektu: „Europejski Wysiłek Zespołowy ukierunkowany na rozwój diagnostyki cukrzycy”
  kierownik projektu: prof. dr hab. Maciej Małecki 
 6. LIPIDOMICNET
  Tytuł projektu: „Krople tłuszczy jako dynamiczne organelle do magazynowania i uwalniania substancji tłuszczowych”
  kierownik projektu: prof. dr hab. Aldona Dembińska-Kieć
 7. RN4CAST
  Tytuł projektu: „Prognozowanie pielęgniarstwa. Planowanie zasobów ludzkich w pielęgniarstwie”
  kierownik projektu: prof. dr hab. Tomasz Brzostek 
 8. PROHIBIT
  Tytuł projektu: „Profilaktyka zakażeń szpitalnych poprzez działania interwencyjne i szkolenie”
  kierownik projektu: prof. dr hab. Piotr Heczko
 9. BIOCLAIMS
  Tytuł projektu: „Biomarkery stałości równowagi metabolicznej regulowane dietą”
  kierownik projektu: prof. dr hab. Aldona Dembińska-Kieć
 10. EUROPEAN LEUKEMIANET
  Tytuł projektu: „Stworzenie i rozwój naukowej i technologicznej sieci doskonałości dla badań naukowych nad białaczką i jej leczenia w oparciu o integrację wymianę pomiędzy narodowymi sieciami doskonałości badań nad białaczką z grupami interdyscyplinarnych partnerów w Europie”
 11. PREDICT
  Tytuł projektu: „Zwiększanie udziału osób starszych w badaniach klinicznych” (Increasing the PaRticipation of the ElDerly In Clinical Trials), umowa Nr HEALTH-F4-2008-201917

  Celem projektu było opracowanie rekomendacji umożliwiających zwiększenie udziału osób starszych w badaniach klinicznych. Projekt obejmował trzy badania: przegląd systematyczny literatury na temat przyczyn wykluczania osób starszych z badań klinicznych, badanie kwestionariuszowe poglądów klinicystów, etyków i przedstawicieli przemysłu farmaceutycznego oraz badanie opinii pacjentów w starszym wieku metodą focus group na temat uczestnictwa osób w wieku podeszłym w badaniach klinicznych. W efekcie tych badań opracowano Kartę PREDICT – pod nazwą „Karta dotycząca udziału osób w starszym wieku w badaniach klinicznych”, którą następnie przedstawiono gremiom naukowym i administracji Komisji Europejskiej, w celu zwrócenia uwagi na konsekwencje pomijania osób starszych w badaniach klinicznych. Karta uzyskała aprobatę międzynarodowych towarzystw naukowych: European Union of Geriatric Medicine Society (EUGMS), International Association of Gerontology and Geriatrics-European Region (IAGG-ER), American Geriatric Society (AGS), Gerontological Society of America (GSA) i European Society of Anesthesiologists (ESA). Na skutek aktywnych działań konsorcjum projektu PREDICT i naukowców skupionych wokół tego zagadnienia, problem zapewnienia bezpieczeństwa leków stosowanych u osób starszych został wprowadzony również do agendy działań Generalnego Dyrektoriatu Komisji Europejskiej ds. Zdrowia i Konsumentów (DG SANCO- European Commission Health and Consumers Directorate General) w ramach strategii „Europa 2020” na rzecz promocji zdrowia i jakości życia osób starszych przyjętej pod nazwą „The European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing”
  termin realizacji: luty 2008 r. – kwiecień 2010 r.
  kwota dofinansowania: 132 772 zł  (33 193 Euro)
  kierownik polskiego zespołu – dr n. med. Katarzyna Szczerbińska

 12. OMICRON
  Tytuł projektu: „Stworzenie ośrodka zaawansowanych technologii molekularnych o wysokiej wydajności na Wydziale Lekarskim UJ CM” 
  kierownik projektu: prof. dr hab. Maciej Małecki
 13. IPROCOM 
  Tytuł projektu: „Konstrukcja modeli in silico procesu granulacji w kompaktorze walcowym”
  kierownik projektu w UJ CM: dr Aleksander Mendyk
  termin realizacji: 01.01.2013 – 31.12.2016
  kwota dofinansowania dla UJ CM: 394 430,52 EUR

Program IMI


U-BIOPRED
Tytuł projektu: „Obiektywne biomarkery do przewidywania następstw chorób układu oddechowego – poszerzenie wiedzy o astmie ciężkiej. Wieloośrodkowe badanie europejskie”
kierownik projektu: prof. dr hab. Jacek Musiał
termin realizacji: 01.03.2010 – 31.10.2015
kwota dofinansowania dla UJ CM: 199 143 EUR

Program Zdrowia Publicznego


 1. PAEDIATRIC HODGKIN NETWORK
  Tytuł projektu: „Europejska sieć chłoniaka Hodgkina u dzieci – europejska organizacja kontroli jakości leczenia  chłoniaka Hodgkina u dzieci (Sieć Pediatrycznego Chłoniaka Hodgkina)” 
  kierownik projektu: prof. dr hab.Walentyna Balwierz
 2. euFACT
  Tytuł projektu: „Zaprzestanie palenia tytoniu przez młodzież i ich rodziny”
  kierownik projektu:  dr Barbara Bik 
 3. MANAGE-CARE
  Tytuł projektu: „Active Ageing with Type 2 Diabetes as Model for the Development and Implementation of Innovative Chronic Care Management in Europe”
  kierownik projektu w UJ CM: dr Aleksandra Gilis-Januszewska
 4. EUROCRINE
  Tytuł projektu: „European Surgical Registry for Rare Endocrine Tumors”
  kierownik projektu w UJ CM: prof. dr hab. Marcin Barczyński
  termin realizacji: 01.09.2013 – 31.03.2017
  kwota dofinansowania dla UJ CM: 76 264 EUR
 5. PRO-HEALTH 65+
  Tytuł projektu: Pro Health 65+ Health Promotion and prevention of risk action for seniors kierownik projektu: prof. dr hab. Stanisława Golinowska
  termin realizacji: 01.08.2014 – 31.07.2017
  kwota dofinansowania dla UJ CM: 440 028 EUR
 6. SH-CAPAC
  Tytuł projektu: „Supporting health coordination, assessments, planning, access to health care and capacity building in Member States under particular migratory pressure (SH-CAPAC) — SH-CAPAC”
  kierownik projektu w UJ CM: mgr Anna Szetela
  termin realizacji: 01.01.2016-31.12.2016
  kwota dofinansowania: 33 437,50 euro

Program COST


 1. Akcja nr BM0607
  Tytuł projektu: „Poszukiwanie miejsc efektorowych oraz znakowanych ligandów dla celowanej terapii izotopowej w  nowotworach wywodzących się z komórek endokrynnych”
 2. Akcja nr BM0601
  Tytuł projektu: „Rola grzbietobocznej kory przedczołowej w generowaniu skokowych ruchów gałek ocznych. Analiza wielorozdzielcza potencjałów wywołanych za pomocą przekształceń falkowych”
 3. Akcja nr BM0806
  Tytuł projektu: „Poszukiwanie aktywnych ligandów receptorów H4 histaminowych”
 4. Akcja nr BM0701
  Tytuł projektu: „Poszukiwanie inhibitorów pomp antybiotyków (EPIs), występujących w szczepach z opornością wielolekową, wśród pochodnych imidazolidynonu i piperazyny” 

Inne projekty zagraniczne


 1. NEMO
  Tytuł projektu: „Nowe spojrzenie na dotychczas potwierdzone i poszukiwanie nowych markerów cukrzycy typu MODY”
  kierownik projektu: dr hab. Tomasz Klupa
  termin realizacji: 01.07.2013 – 30.11.2016
  kwota dofinansowania dla UJ CM:  99 990 EUR
 2. ImageKids
  Tytuł projektu: „Opracowanie Pediatrycznej Skali Uszkodzenia Jelit w Chorobie Crohna (PECDID i Pediatrycznego Wskaźnika Aktywności w oparciu o MRI (P-MECAI)”
  kierownik projektu: dr Małgorzata Sładek
  termin rozpoczęcia realizacji: 15.05.2014 k
  wota dofinansowania dla UJ CM: 62 504 USD
 3. VULNER 2
  Tytuł projektu: „Wpływ wczesnej ekspozycji na powietrznopochodne wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne na rozwój dziecka”
  kierownik projektu: prof. dr hab. Wiesław Jędrychowski
 4. TACTICS
  Tytuł projektu: „Opracowanie narzędzi oceny traumy, urazów i bezpieczeństwa dzieci”
  kierownik projektu: dr Marta Malinowska – Cieślik
 5. PROGRESS
  Tytuł projektu:Zwiększenie dostępu do środowiskowych form opieki dla osób starszych mieszkających w domach”
  kierownik projektu: prof. dr hab. Beata Tobiasz-Adamczyk
 6. EuroNet PHL-C1
  Tytuł projektu: „Niekomercyjne badanie kliniczne. Pierwszy międzynarodowy, międzygrupowy program leczenia klasycznej postaci chłoniaka Hodgkina u dzieci i młodzieży. Europejska sieć Pediatrycznej Grupy ds. Chłoniaka Hodgkina”
  kierownik projektu: prof. dr hab.Walentyna Balwierz
 7. HAPIEE 2
  Tytuł projektu: „Determinanty chorób układu krążenia w Europie Środkowo-Wschodniej. Długofalowa obserwacja w ramach kohortowego badania wieloośrodkowego (badanie HAPIEE)”
  kierownik projektu: prof. dr hab. Andrzej Pająk
 8. AUS-EUphe
  Tytuł projektu: „Australijsko-europejska incjatywa: kształcenie w zdrowiu publicznym”
  kierownik projektu: mgr Anna Szetela
 9. SiGN
  Tytuł projektu: „Genetyka molekularna udaru niedokrwiennego mózgu – badanie wieloośrodkowe”
  kierownik projektu: prof. dr hab. Agnieszka Słowik
 10. GEMPOL
  Tytuł projektu: „GEMPOL – International PBL Experiences Exchange”
  kierownik projektu: lek. Piotr Major
 11. GROWTH
  Tytuł projektu: „Czynniki prognostyczne zaostrzenia i przebiegu klinicznego nowo rozpoznanej choroby Chron’a u dzieci”
  kierownik projektu: dr Małgorzata Sładek
 12. SECTOR EE
  Tytuł projektu: „Wspieranie polityki zdrowotnej opartej na dowodach poprzez badania naukowe w Europie Wschodniej”
  kierownik projektu: mgr Marzena Tambor
 13. CHANCES
  Tytuł projektu: „CHANCES – Konsorcjum dotyczące zdrowia i starzenia się – Sieć badań kohortowych w Europie i w Stanach Zjednoczonych”
  kierownik projektu: prof. dr hab. Andrzej Pająk
 14. BIOMARKAPD (JPND)
  Tytuł projektu: ”Biomarkery dla choroby Alzheimera i Parkinsona”
  kierownik projektu: prof. dr hab. Andrzej Szczudlik
  termin realizacji: 01.11.2012 – 31.10.2015
  kwota dofinansowania dla UJ CM: 336 417,72 PL
 15. MEM-TP
  Tytuł projektu: „Pakiety zdrowotne dla profesjonalistów zdrowotnych – poprawa dostępności i jakości zdrowotnych dla migrantów i mniejszości etnicznych, w tym Romów”
  kierownik projektu: mgr Anna Szetela
  termin realizacji: 13.06.2014 – 31.03.2016
  kwota dofinansowania dla UJ CM: 45 336 EUR
 16. SHARE
  Tytuł projektu: „Ocena stanu zdrowia losowej próby populacji Polski oraz trafności narzędzia badawczego metody kropli krwi (DBS). Badanie pilotowe w ramach międzynarodowego projektu SHARE”
  kierownik projektu: dr med. Roman Topór-Mądry
  termin realizacji: 29.10.2015 – 30.06.2016
  kwota dofinansowania dla UJ CM: 86 440,11 PLN
 17. PEXIVAS
  Tytuł projektu: „Zabiegi wymiany osocza i dawkowanie glukokortykoidów w leczeniu zapaleń naczyń związanych z występowaniem przeciwciał przeciwko cytoplazmie neutrofilów (ANCA) – PEXIVAS – międzynarodowe badanie z randomizacją”
  kierownik projektu: dr hab. med. Wojciech Szczeklik
  termin realizacji: 15.07.2013 – 30.11.2017

Wellcome Trust Master’s Training Fellowship


Tytuł projektu: „Master’s Training Fellowship in Public Health and Tropical Medicine”
kierownik projektu: prof. dr hab. Andrzej Pająk