Strona główna > Projekty realizowane krajowe > Projekty realizowane krajowe – Wydział Lekarski

Projekty realizowane krajowe – Wydział Lekarski

 

 

Jednostka Kierownik Data początkowa Data końcowa Temat Rodzaj
Katedra Immunologii Klinicznej i Transplantologiiprof. dr hab. Maciej Siedlar2014-04-012019-03-31Badania aktywności subpopulacji jednojądrzastych komórek krwi obwodowej u chorych z osiową oraz obwodową spondyloartropatią-implikacje patogenetyczneOPUS
Katedra Mikrobiologiidr hab. Monika Brzychczy-Włoch2014-03-192018-09-18Charakterystyka immunogennych białek Streptococcus agalactiae wraz z identyfikacją epitopu rozpoznawanego przez przeciwciała ochronne krwi pępowinowejOPUS
Katedra Immunologii Klinicznej i Transplantologiidr Marzena Lenart2014-02-202019-02-19Epigenetyczne podłoże zwiększonej przydatności na zakażenia wirusami z rodziny Herpesviridae-badanie roli microRNA u pacjentów z podejrzeniem pierwotnych niedoborów odpornościSONATA
I Katedra Chirurgii Ogólnejdr hab. Marek Sierżęga2014-02-182018-08-17Rola układów sygnałowych proteomu krwi wrotnej w regulacji składowych niszy premetastycznej uczestniczących w powstawaniu przerzutów raka żołądka do wątrobyOPUS
I Katedra Chirurgii Ogólnejprof. dr hab. Piotr Kołodziejczyk2013-07-162018-01-15Poszukiwanie nowych biomarkerów przydatnych we wczesnej diagnostyce raka żołądka na podstawie analiza profilu mikroRNA stolcaOPUS
Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologiidr Jolanta Walczewska2013-02-212018-07-20Ocena rodziny peptydów CRH w populacji osób z nadciśnieniem tętniczymOPUS
Katedra Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsimgr Ryszard Nosalski2014-09-172018-03-16Rola oksydazy NADPH w rozwoju okołonaczyniowego stanu zapalnego u szczurów ze spontanicznym nadciśnieniem.PRELUDIUM
Katedra Immunologiidr hab. Krzysztof Bryniarski, prof. UJ2014-07-162018-07-15Badanie regulacji odpowiedzi immunologicznej na antygeny białkowe mediowanej przez egzosomy limfocytów TCD8+ supresyjnych- supresja aktywnej reakcji nadwrażliwości typu późnegoOPUS
Katedra Ginekologii i Położnictwadr Dominika Stettner-Kolodziejska2014-09-172018-09-16Metabolizm angiotensyn w łożysku ludzkim w stanie przedrzucawkowym. Badania na modelu ex vivo z zastosowaniem metody chromatografii cieczowej i spektrometrii mas (LC/MS)PRELUDIUM
Katedra Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsidr Anna Konior2014-08-042018-02-03Ocena funkcji śródbłonka naczyniowego w modelu zwierzęcym doświadczalnej astmy alergicznejSONATA
Katedra Chorób Metabolicznychdr Agnieszka Ludwig- Gałęzowska2014-08-012018-07-31Poszukiwanie wariantów genetycznych związanych z narastaniem masy ciała w ciąży u pacjentek z cukrzycą typu 1 przy zastosowaniu metody badania asocjacyjnego całego genomuSONATA
Katedra Chorób Metabolicznychprof. dr hab. Maciej Małecki2014-08-042018-08-03Ocena mechanizmów molekularnych działania terapii podciśnieniowej w leczeniu owrzodzeń neuropatycznych w zespole stopy cukrzycowejOPUS
Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologiiprof. dr hab. Tomasz Grodzicki2015-02-092019-02-08Zaniedbanie i samozaniedbanie osób starszych – wyzwania dla opiekunów formalnych i nieformalnych oraz dla profesjonalistów medycznych i społecznych systemu ochrony zdrowia i pomocy społecznejOPUS
Katedra Psychiatriidr Przemysław Adamczyk2015-02-022017-08-01Poczucie humoru w schizofrenii - charakterystyka neuronalnych podstaw procesów związanych z deficytami rozumienia humoru u osób cierpiących na psychozy schizofreniczneOPUS
Katedra Chorób Metabolicznychdr hab. Beata Kieć-Wilk2015-02-112018-12-10Mechanizmy epigenetyczne jako nowe czynniki ryzyka rozwoju neuropatii cukrzycowej w cukrzycy typu IOPUS
Katedra Neurologiiprof. dr hab. Joanna Pera2015-02-022018-02-01Znaczenie układu immunologicznego w patobiologii tętniaków wewnątrzczaszkowych - analiza odpowiedzi systemowej na pęknięcie tętniakaOPUS
Katedra Toksykologii i Chorób Środowiskowychprof. dr hab. Krystyna Obtułowicz2015-02-182019-02-17Znaczenie stresu oksydacyjnego w syntezie regulatorów śródbłonka naczyń krwionośnych u pacjentów z wrodzonym obrzękiem naczynioruchowym (HAE)OPUS
II Katedra Chorób Wewnętrznych im. Prof. Andrzeja Szczeklikadr Bogdan Jakieła2015-02-182018-02-17Udział cytokin związanych z zapaleniem alergicznym oraz regulacji mikroRNA w zakażeniach rinowirusowych w astmieOPUS
Katedra Immunologii Klinicznej i Transplantologiidr Magdalena Rutkowska-Zapała2015-01-232019-01-22Profilowanie ekspresji genów w limfocytach T regulatorowych u dzieci z przejściową hipogammaglobulinemią wieku dziecięcego - implikacje patogenetyczneSONATA
Klinika Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologiidr hab. Krzysztof Bartuś, prof. UJ2015-02-122019-02-11Wpływ izolacji uszka lewego przedsionka u pacjentów z migotaniem przedsionków na aktywność układu krzepnięcia, aktywność fibrynolizy oraz przepuszczalność skrzepu z uwzględnieniem różnic i zmian w zakresie parametrów krzepnięcia w poszczególnych jamach sercaSONATA
Katedra Immunologii Klinicznej i Transplantologiidr Klaudia Skrzypek2016-03-172019-03-16Wpływ SNAIL na transkryptom mikroRNA w mięsaku prążkowanokomórkowym: znaczenie dla przerzutowania nowotworów pochodzenia mezenchymalnegoSONATA
II Katedra Chorób Wewnętrznych im. Prof. Andrzeja Szczeklikadr hab. Jerzy Soja2015-07-232018-07-22Rola mięśni gładkich w przebudowie ściany oskrzeli w ciężkiej astmieOPUS
Katedra Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsilek. Roger Krzyżewski2015-08-032018-08-02Zmiany immunologiczne po krwotoku podpajęczynówkowym: związek ze stresem oksydacyjnym i opóźnionym niedokrwieniem mózguPRELUDIUM
II Katedra Chorób Wewnętrznych im. Prof. A. Szczeklikamgr Ilona Nowak2015-09-222018-09-21Wpływ ciągłych terapii nerkozastępczych z zastosowaniem regionalnej antykoagulacji cytrynianowej u chorych z ciężką sepsą na stężenia leków najczęściej stosowanych z Oddziale Intensywnej TerapiiPRELUDIUM
II Katedra Chorób Wewnętrznych im. Prof. A. Szczeklikadr hab. Grażyna Bochenek, prof. UJ2015-07-232019-07-22Ocena profilu immunologicznego dolnych dróg oddechowych u chorych na astmę z nadwrażliwością na aspirynę - w poszukiwaniu biomarkerów chorobyOPUS
II Katedra Chorób Wewnętrznych im. Prof. A. Szczeklikalek. Natalia Celejewska-Wójcik2015-08-062018-08-05Eikozanoidy w plwocinie indukowanej oraz kondensacie powietrza wydychanego wydychanego w przewlekłej obturacyjnej chorobie płucPRELUDIUM
Katedra Immunologii Klinicznej i Transplantologiidr hab. Jarosław Baran2015-09-092018-09-08Indukcja apoptozy ludzkich komórek raka jelita grubego in vitro i in vivo przez Tumor Necrosis factor-Related Apoptosis-Inducting Ligand (TRAIL) produkowany i wydzielany przez bakterie Lactococcus lactisOPUS
Katedra Immunologii Klinicznej i Transprantologiidr Przemysław Błyszczuk2015-08-122020-08-11Komórkowe i molekularne mechanizmy w patofizjologii pozapalnego zwłóknienia mięśnia sercowegoSONATA BIS
Katedra Mikrobiologiiprof. dr hab. Piotr Heczko2015-08-052019-02-04Badania nad mechanizmami powstawania sepsy gronkowcowej związanej z cewnikami u noworodków z bardzo niską wagą urodzeniowąOPUS
Katedra Immunologii Klinicznej i Transplantologiiprof. dr hab. Maciej Majka2016-02-162019-02-15Określenie pathomechanizmów rozwoju idiopatycznej formy choroby Parkinsona z wykorzystaniem technologii indukowanych komórek pluripotencjalnychOPUS
Klinika Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologiidr hab. Krzysztof Bartuś, prof. UJ2016-03-152019-03-14Aktywność układu neurohormonalnego oraz zmiany metaboliczne zachodzące po izolacji uszka lewego przedsionka u chorych z migotaniem przedsionkówOPUS
II Katedra Chorób Wewnętrznych im. Prof. Andrzeja Szczeklikaprof. dr hab. Jacek Musiał2016-02-122019-02-11Rola zewnątrzkomórkowych pułapek neutrofilowych (NETs) i kompleksu kinazy mTOR w etiopatogenezie zespołu antyfosfolopidowego i zapaleń naczyń z obecnością przeciwciał przeciwko proteinazie 3OPUS
Ośrodek Genomiki Medycznej – OMICRONdr inż. Justyna Totoń-Żurańska2016-02-012018-07-31Profil mikro RNA w egzosomach w kontekście dysfunkcji układu sercowo-naczyniowego spowodowanego działaniem antracyklin - badanie in vitro i in vivo u pacjentów po przebytej ostrej białaczce limfoblastycznejSONATA
Katedra Farmakologiidr Maciej Suski2016-02-192019-02-18Dipeptydylo peptydaza 8 i 9 (DPP8 i 9) w regulacji aktywności makrofagów - zastosowanie metod proteomiki do poszukiwania nowych strategii farmakoterapii miażdżycySONATA
Katedra Neurologiiprof. dr hab. Agnieszka Słowik (Kierownik Zespołu w UJ CM)2015-11-202020-11-19Zanieczyszczenia powietrza a choroby autoimmunologiczne: rola wielofazowej chemii nieorganicznej - projekt realizowany w konsorcjum, którego liderem jest Wydział Chemii UJSYMFONIA
Katedra Endokrynologiimgr Anna Skalniak2016-03-092018-09-08Poszukiwanie regionów genomowych odpowiedzialnych za obserwowaną rozbieżność w przebiegu mnogiej gruczolakowatości wewnątrzwydzielniczej typu 1 u osób noszących mutację w gennie MEN1PRELUDIUM
Katedra Patomorfologiidr hab. Krzysztof Okoń2016-06-232019-06-22Czy ekspresja miRNAw rakach gruczołu krokowego jest zależna od stanu translokacji TMPRSS2:ETS i ekspresji ERG?OPUS
Katedra Anatomiidr hab. Krzysztof Tomaszewski2016-07-212019-07-20Wpływ nanocząstek uwalnianych z endoprotez stawów na zdolność płytek krwi do adhezji i agragacji - implikacje dla patogenezy choroby zatorowo-zakrzepowej u pacjentów po zabiegach allopastyki stawu biodrowego i kolanowegoSONATA
Katedra Fizjologiiprof. dr hab. Tomasz Brzozowski2016-07-222019-07-21Rola egzogennej i endogennej jelitowej fosfatazy alkalicznej w przebiegu eksperymentalnego zapalenia okrężnicy u myszy karmionych dietą wysokotłuszczowąOPUS
Katedra Neurologiidr hab. Tomasz Dziedzic, prof. UJ2016-07-072019-07-06Związek między systemową reakcją zapalną a objawami depresji u pacjentów po udarze mózguOPUS
II Katedra Chorób Wewnętrznych im. prof. Andrzeja Szczeklikalek. Karolina Górka2016-07-112019-07-10Ocena przebudowy dróg oddechowych u chorych na zespół nakładania astma/przewlekła obturacyjna choroba płuc na podstawie badań histopatologicznych wycinków z oskrzeli i ultrasonografii wewnątrzoskrzelowejPRELUDIUM
Katedra Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsimgr Piotr Szczepaniak2016-07-072019-07-06Rola oksydazy NADPH Nox4 w dysfunkcji śródbłonka naczyniowego spowodowanej działaniem docetakseluPRELUDIUM
II Katedra Chorób Wewnętrznych im. prof. Andrzeja Szczeklikaprof. dr hab. Lucyna Mastalerz2016-10-052019-10-04Kliniczne, biochemiczne i genetyczne wskaźniki odpowiedzi na leczenie przeciwciałem anty-IgE w różnych fenotypach astmyOPUS
Zakład Kardiochirurgii, Anestezjologii i Kardiologii Doświadczalnejprof. dr hab. Anetta Undas2016-07-142019-07-13Właściwości skrzepu fibrynowego w ostrej zatorowości płucnejOPUS
Katedra Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsilek. Karol Urbański2016-09-092018-03-08Fenotyp tkanki tłuszczowej okołonaczyniowej a naciek komórek zapalnych. Znaczenie w patofizjologii chorób układu sercowo-naczyniowegoPRELUDIUM
Katedra Immunologidr hab. Szczepan Józefowski2017-01-162020-01-15Rola receptorów zmiataczy w odporności przeciwbakteryjnej oraz w inicjowaniu i regulacji typy adaptacyjnych reakcji odpornościowychOPUS
Katedra Immunologii Klinicznej i Transplantologiidr Przemysław Błyszczuk2017-02-222020-02-21Molekularne mechanizmy aktywacji komórek śródbłonka mięśnia sercowego przez autoreaktywne limfocyty T CD4+ oraz zapalne komórki mieloidalneOPUS
Katedra Biochemii Lekarskiejdr Anna Jagusiak2017-02-272020-02-26Związki o charakterze supramolekularnym i ich kompleksy z nanorurkami węglowymi jako potencjalne układy nośnikowe dla dostarczania lekówSONATA
Katedra Pediatriilek. Alina Sobczak2017-04-072020-04-06Nowoczesne badania mikrostruktury cewników pępowinowych w celu poznania mechanizmów generowanych przez nich powikłańPRELUDIUM
II Katedra Chorób Wewnętrznych im. Profesora Andrzeja Szczeklikalek. Sabina Lichołai2017-01-242020-01-23Rola regulacji epigenetycznej mediowanej przez cząsteczki mikroRNA w dysfunkcji sródbłonkaPRELUDIUM
Zakład Kardiochirurgii, Anestezjologii i Kardiologii DoświadczalnejAgata Bryk2017-03-222020-03-21Nowe mechanizmy upośledzenia fibrynolizy w cukrzycy typu 2.PRELUDIUM
Katedra Psychiatriidr hab. Andrzej Cechnicki (Kierownik Zespołu w UJCM; Lider WUM)2017-04-252020-04-24Interakcja pomiędzy traumą, osobowością a funkcjami poznawczymi jako predyktor zwiększonego rozwoju psychozy w populacji osób w wieku 18-35 lat. Badanie prospektywneOPUS
Klinika Choroby Wieńcowej i Niewydolności Sercadr hab. Ewa Konduracka, prof. UJ2017-05-172020-05-16Zmiana ekspresji mikroRNA ludzkich monocytów krwi obwodowej wskutek ekspozycji na cząsteczki pyłu zawieszonego PM 2,5 in vitro-potencjalny związek między zanieczyszczeniem powietrza a miażdżycąOPUS
Katedra Neurologiiprof. dr hab. Joanna Pera2017-03-062020-03-05Rola transporterów VGLUT w niedokrwieniu mózguOPUS
Katedra Ginekologii i Położnictwalek. Magdalena Piróg2017-04-212020-04-11Wpływ różnych protokołów stymulacji owulacji na parametry krzepnięcia i fibrynolizyPRELUDIUM
Katedra Biochemii Klinicznejmgr Teresa Płatek2017-02-272020-08-26Badanie zmian cytogenetycznych: aberracji chromosomowych i disomii jednorodzicielskiej u nosicieli zespołu Bartha w celu określenia roli tafazyny w machaniźmie przekazywania się mozaicyzmu genetycznegoPRELUDIUM
II Katedra Chorób Wewnętrznych im. Profesora Andrzeja Szczeklikadr Marcin Surmiak2017-02-062019-02-05Patofizjologia ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (GPA) - rola pęcherzyków zewnątrzkomórkowych w transporcie RNASONATA
Klinika Choroby Wieńcowej i Niewydolności Sercadr hab. Jarosław Zalewski2017-02-092020-02-08Ładunek niestabilnych blaszek miażdżycowych związany z upośledzonym potencjałem naprawczym sieci fibrynowej determinuje przetrwałe ryzyko prozakrzepowe po zawale sercaOPUS
Katedra Toksykologii i Chorób Środowiskowychmgr Monika Ziemianin2017-02-152020-02-14Wpływ zanieczyszczenia powietrza na aktywność metaboliczną, skład chemiczny oraz profil białkowy alergennego pyłku brzozy brodawkowatej (Betula pendula Roth)PRELUDIUM
Katedra Fizjologiidr Katarzyna Magierowska2017-08-092018-08-08Znaczenie tlenku węgla (CO) w gastroprotekcji względem doświadczalnych ischemiczno-reperfuzyjnych uszkodzeń błony śluzowej górnego odcinka przewodu pokarmowegoPRELUDIUM
Klinika Chorób Serca i Naczyńdr Mateusz Hołda2017-10-202020-10-19Autofagia i system ubikwityna-proteasom jako potencjalne mechanizmy odpowiedzialne za zanik masy lewej komory serca w szczurzym, monokrotalinowym modelu nadciśnienia płucnegoPRELUDIUM
Katedra Fizjologiilek. Mateusz Wierdak2017-08-092018-08-08Wpływ zabiegów bariatrycznych, oraz wagotomii na zmianę wydzielania hormonów przewodu pokarmowego związanych z otyłością i stopień redukcji masy ciała - badanie eksperymentalne w oparciu o model zwierzęcyPRELUDIUM
II Klinika Kardiologiiprof. dr hab. Dariusz Dudek2017-08-102020-08-09Biomarkery jako predyktory wczesnej degeneracji bioprotez zastawki aortalnej wszczepianej droga przezskórną, ocenianej metodą PET-CT.OPUS
Katedra Fizjologiidr Marcin Magierowski2017-07-252020-07-24Siarkowodór jako endogenna molekuła ochronna w patofizjologii rozwoju przełyku BarrettaSONATA
Katedra Biochemii Lekarskiejdr inż. Przemysław Kapusta2017-12-072018-12-06Wpływ komórek nowotworowych na transformację in vitro fibroblastów w raku prostaty.MINIATURA
Katedra Biochemii Lekarskiejdr Marta Kaczor-Kamińska2017-09-132018-09-12Nowe aspekty związane z przemianami związków siarki w uzyskanym komórkowym modelu mukopolisacharydozyMINIATURA
Katedra Anatomiidr Mateusz Hołda2017-10-112018-10-10Anatomia funkcjonalna serca - nowe metody badania morfologii oraz obrazowania mięśnia sercowego człowiekaMINIATURA
Katedra Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsidr Mateusz Siedliński2017-04-132022-04-12Kinaza sfingozyny 1 jako modulator funkcji naczyniowej - mechanizmy i możliwości terapeutyczneSonata bis
Katedra Gastroenterologii, Hepatologii i Chorób Zakaźnychdr hab. Jacek Czepiel2017-09-202018-09-19Ocena wpływu przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B i typu C na ryzyko rozwoju schorzeń sercowo-naczyniowychMiniatura
II Katedra Chirurgii Ogolnejdr hab. Michał Pędziwiatr2017-10-282018-10-27Wpływ immunożywienia na stopień nacieku neutrofilowego w tkance gruczolakoraka jelita grubegoMiniatura 1
Zakład Higieny i Dietetykidr hab. Małgorzata Bała2018-01-302020-01-29Charakterystyka, jakość metodologiczna i ryzyko błędu systematycznego w badaniach opublikowanych jako przeglądy systematyczne/metaanalizy w zakresie interwencji żywieniowych w prewencji nowotworów - metodologiczny przegląd systematycznyOPUS
II Katedra Chorób Wewnętrznych im. Prof. Andrzeja Szczeklikaprof. dr hab. Lucyna Mastalerz2018-02-132021-02-12Hamowanie aktywacji płytek krwi jako cel terapeutyczny u chorych na AERD (choroba dróg oddechowych zaostrzana przez aspirynę)OPUS
Katedra Farmakologiimgr Anna Kiepura2018-02-052021-02-04Udział cząsteczki GPR120 w regulacji fenotypu komórek mięśni gładkich - możliwa rola w patogenezie miażdżycy.PRELUDIUM
II Katedra Chorób Wewnętrznych im. Prof. Andrzeja Szczeklikadr Tomasz Stachura2018-01-302021-01-29Badanie własności nanomechanicznych ściany oskrzeli w remodelingu dróg oddechowych.PRELUDIUM
II Katedra Chorób Wewnętrznych im. Prof. Andrzeja Szczeklikalek. Joanna Kosałka2018-01-302021-01-29Limfocyty B regulatorowe (CD 19+CD24+CD38+) w zaostrzeniach nefropatii u chorych na toczeń rumieniowaty układowyPRELUDIUM
Katedra Patofizjologiilek. Veronika Aleksandrovych2018-02-212021-02-20Badania nad zaburzeniami komórek śródmiąższowych typu Cajala (telocytów) w macicy, jako potencjalnym czynnikiem niepłodności u pacjentek z mięśniakowatością macicy.PRELUDIUM
Zakład Dydaktyki Medycznejdr Iwona Tomaszewska2017-12-232018-12-22Zmienność anatomiczna zębów trzonowych i związane z nią ugięcie guzków zębowych odbudowanych przy użyciu materiałów kompozytowychMINIATURA
Katedra Patofizjologiidr Magdalena Kurnik-Łucka2018-02-102019-02-09Ocena ekspresji receptorów dopaminowych w trzewnym układzie nerwowym metodą fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ w modelu anoreksji indukowanej wysiłkiem fizycznym - opracowanie metodyki.MINIATURA
Katedra Farmakologiidr Aneta Stachowicz  Wpływ siarkowodoru (H2S) wytwarzanego w mitochondriach na mechanizy związane z przeprogramowaniem makrofagów - rola w miażdżycy i niealkoholowym stłuszczeniu wątrobySONATA - umowa w trakcie podpisywania
Katedra Mikrobiologiidr hab. Tomasz Gosiewski  Analiza metagenomiczna bakteriobiomu i mykobiomu przewodu pokarmowego dzieci i młodzieży z celiakią i ich zdrowego rodzeństwa oraz dzieci zdrowych posiadających antygen HLA DQ2 i (lub) DQ8SONATA BIS - umowa w trakcie podpisywania
Klinika Chorób Serca i Naczyńdr hab. Grzegorz Kopeć, prof. UJ  Mechanizmy insulinooporności u pacjentów z tętniczym nadciśnieniem płucnym. Rola receptora typu 2 białka morfogenetycznego kości i receptorów dla peroksysomów gamma w tkance tłuszczowej.Sonata Bis
Klinika Chorób Serca i Naczyńdr hab. Grzegorz Kopeć2018-04-172021-04-16Mechanizmy insulinooporności u pacjentów z tętniczym nadciśnieniem płucnym. Rola receptora typu 2 białka morfogenetycznego kości i receptorów dla peroksysomów gamma w tkance tłuszczowej.SONATA BIS 7