Strona główna > Projekty badawcze B+R

Projekty badawcze B+R

Finansowanie projektów badawczych o charakterze wdrożeniowym, pozwalającym na zwiększenie innowacyjności gospodarki. Środki przeznaczone będą między innymi na projekty realizowane przez zespoły naukowe z udziałem naukowców z ośrodków zagranicznych, powracających z zagranicy naukowców polskich, młodych doktorów, doktorantów i studentów.
 

1. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR)www.poir.gov.pl


Działanie 4.1 – Badania naukowe i prace rozwojowe

 • Poddziałanie 4.1.1 – Strategiczne programy badawcze dla gospodarki –  wsparcie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych o tematyce określonej w programach strategicznych w ramachWspólnych Przedsięwzięć, realizowane przez konsorcja jednostek naukowych lub konsorcjum z udziałęm przedsiębiorstw i jednostek naukowych.

  Planowany termin naboru wniosków: III kwartał 2017 r.
   

 • Poddziałanie 4.1.2 – Regionalne agendy naukowo-badawcze – projekty obejmujące badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe realizowane przez konsorcja złożone z jednostek naukowych i przedsiębiorców, liderem konsorcjum powinna być jednostka naukowa. Regionalne agendy naukowo-badawcze (RANB) umożliwią zapewnienie właściwej koordynacji i synergii w zakresie prowadzenia prac B+R wpisujących się w regionalne inteligentne specjalizacje. Agendy pozwolą na wyselekcjonowanie najwyższej jakości projektów mających znaczący wpływ na rozwój gospodarczy Polski oraz poszczególnych regionów.

  Planowany termin naboru wniosków od 12 czerwca do 12 lipca 2017 r.
   

 • Poddziałanie 4.1.4 – Projekty aplikacyjne  – celem poddziałania jest wsparcie najlepszych projektów B+R, obejmujących badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe lub eksperymentalne prace rozwojowe, prowadzących do powstania polskich, innowacyjnych w skali globalnej rozwiązań.

  Planowany termin naboru wniosków od 18 września do 18 października 2017 r.

 

Instytucja organizująca konkursy: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

 


Działanie 4.3 – Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB) – Celem programu Międzynarodowe Agendy Badawcze jest umożliwienie utworzenia w Polsce nowych jednostek badawczych (struktur organizacyjno-prawnych) kierowanych przez wybitnych naukowców z całego świata, w których zespoły złożone z wybitnych naukowców zagranicznych i polskich reprezentujących różne specjalizacje naukowe będą realizować badania naukowe i prace rozwojowe na najwyższym światowym poziomie.

Planowany termin naboru wniosków: II kwartał 2017 r.
 

Instytucja organizująca konkurs: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej


Działanie 4.4 – Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R – wsparcie będzie udzielane w ramach pięciu programów: TEAM, TEAM-TECH, FIRST TEAM, POWROTY i HOMING. W zależności od programu będzie można zdobyć od kilkuset tysięcy do kilku milionów złotych na realizację innowacyjnych projektów wpisujących się w zakres Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, czyli określonych dziedzin gospodarki, których potencjał Polska chce rozwijać, aby konkurować na poziomie globalnym.

 

 • Program TEAM – Celem programu jest rozwój kadr sektora B+R i wsparcie projektów zespołowych prowadzonych przez wybitnych uczonych z całego świata (niezależnie od ich narodowości) w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach, z udziałem partnera zagranicznego.

  Planowany nabór wniosków: listopad 2017 r.

 • Program TEAM-TECH – Celem programu jest rozwój kadr sektora B+R w projektach zespołowych prowadzonych przez uczonych (niezależnie od narodowości) posiadających wybitne doświadczenie we wdrażaniu wyników prac badawczych do praktyki gospodarczej, bądź w realizowaniu usług badawczych czy obsłudze urządzeń badawczych na rzecz odbiorców biznesowych.

  Planowany nabór wniosków: listopad 2017 r.

 • Program TEAM-TECH Core Facility Plus- Celem programu jest Celem programu TEAM-TECH Core Facility Plus jest rozwój kadr sektora B+R w projektach zespołowych prowadzonych przez uczonych (niezależnie od narodowości) posiadających wybitne doświadczenie we wdrażaniu wyników prac badawczych do praktyki gospodarczej bądź w realizowaniu usług badawczych czy obsłudze urządzeń badawczych na rzecz odbiorców biznesowych lub innych odbiorców, w tym innych jednostek naukowo-badawczych.

  Planowany nabór wniosków: listopad 2017 r.

 • Program FIRST TEAM – Celem programu jest rozwój kadr sektora B+R, wsparcie pierwszych zespołów badawczych prowadzonych przez młodych doktorów z całego świata (niezależnie od ich narodowości) i zachęcenie do powrotu do kraju wybitnych naukowców polskiego pochodzenia na wczesnych etapach ich kariery naukowej lub osób mających przerwę w pracy badawczej. Wsparcie w ramach programu będzie udzielane zespołom prowadzącym badania w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach i posiadających partnera naukowego.

  Planowany nabór wniosków od 1 sierpnia do 2 października 2017 r.

 • Program HOMING – Celem programu jest rozwój kadr sektora B+R w ramach finansowania przełomowych projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów z całego świata (niezależnie od ich narodowości), ze szczególnym uwzględnieniem powrotów do kraju wybitnych naukowców polskiego pochodzenia, w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach, z udziałem partnera naukowego.

  Planowany nabór wniosków od 1 sierpnia do 2 października 2017 r.

 • Program POWROTY – Celem programu jest rozwój kadr sektora B+R w ramach finansowania innowacyjnych projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów z całego świata (niezależnie od ich narodowości), powracających do pracy naukowej po przerwie w pracach B+R, w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach, z udziałem partnera naukowego.

  Planowany nabór wniosków od 1 sierpnia do 2 października 2017 r.

Instytucja organizująca konkursy: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

 


2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020www.rpo.malopolska.pl

 

Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach.

 • Poddziałania 1.2.1 Projkety badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw – w ramach konkursu realizowane będą projekty dotyczące:
  • typ A – badania przemysłowe i prace rozwojowe,
  • typ B – prace rozwojowe związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej.

Planowany termin naboru wniosków: II kwartał 2017 r.

 

 • Poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje – w ramach konkursu realizowane będą projekty dotyczące:
  • typ A – mały bon na innowacje,
  • typ B – duży bon na innowacje.

Planowany termin naboru wniosków: II kwartał 2017 r.

Instytucja organizująca konkurs: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości