Narodowe Centrum Nauki w Krakowie poszukuje koordynatorów dyscyplin w grupie Nauk o Życiu

Logo NCN                        KONKURS NA STANOWISKA KOORDYNATORÓW DYSCYPLIN
                                             W NARODOWYM CENTRUM NAUKI

GRUPA NAUK O ŻYCIU

data przyjmowania zgłoszeń 15.09.2017
   data rozstrzygnięcia konkursu 31.10.2017

 

Narodowe Centrum Nauki w Krakowie poszukuje kandydatów na koordynatorów dyscyplin w obszarze nauk o życiu.

Oczekiwania wobec kandydatów:

 • co najmniej stopień naukowy doktora w zakresie nauk o życiu,
 • znajomość przepisów regulujących działalność Narodowego Centrum Nauki,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • co najmniej 4-letnie doświadczenie związane z prowadzeniem badań naukowych,
 • co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera,
 • samodzielność oraz odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych,
 • umiejętność planowania zadań i organizowania czasu pracy,
 • umiejętność współdziałania i komunikatywność.

Do głównych zadań Koordynatora Dyscyplin należy:

 • organizowanie i przeprowadzanie konkursów, o których mowa w art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki,
 • organizowanie prac Zespołów Ekspertów powołanych do oceny wniosków złożonych w konkursach,
 • upowszechnianie w środowisku naukowym informacji o przeprowadzanych konkursach,
 • analiza złożonych wniosków pod względem formalnym,
 • ocena rzetelności i bezstronności opinii przygotowanych przez ekspertów,
 • przedkładanie Dyrektorowi Narodowego Centrum Nauki do zatwierdzenia list rankingowych przygotowanych przez Zespoły Ekspertów,
 • realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora Narodowego Centrum Nauki.

Szczegóły dotyczące wykazu dokumentów oraz terminu i sposobu ich składania dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej NCN. Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod nr tel.: (12) 341-91-91. 

Wersja do druku Wersja do druku


Powrót